Zorgkantoor Menzis stemt pgb af op budgetplan

‘Zorg op Maat’, zo noemt zorgkantoor Menzis haar nieuwe werkwijze. Dit zorgkantoor stelt de zorgbehoefte en daarna de hoogte van het pgb voortaan vast aan de hand van het budgetplan. Dit plan, het woord zegt het al, is bedoeld om een indruk te krijgen van hoe iemand zijn pgb gaat inzetten. Dit wordt door de nog onervaren budgethouder voor aanvang van het werken met het pgb ingevuld. Menzis heeft haar nieuwe werkwijze onderzocht en op grond van de uitkomsten deze nieuwe werkwijze inmiddels ingevoerd. Wij maken hier ernstig bezwaar tegen.

In de eerste plaats omdat in de evaluatie van het onderzoek van Menzis de meningen van budgethouders maar minimaal zijn meegenomen. En degenen die ze hebben gesproken, zijn niet gevraagd naar hun ervaringen met dit zogenoemde ‘Zorg op maat’ budget, niet gevraagd naar de administratieve lasten, maar enkel naar de contacten met Menzis en het bewust-keuze-gesprek. Bovendien is er alleen gesproken met beginnende budgethouders die het pgb nog in hun vingers moeten krijgen. Aan ervaren budgethouders is niet gevraagd wat de uitwerking van deze manier van budgettoekenning voor hen betekent.

Extra drempel

Gevolg is namelijk dat als je meer zorg nodig hebt dan je in je budgetplan hebt aangegeven, je naar het zorgkantoor moet voor een passend budget. Een extra drempel, belastend voor de budgethouder en zorgverlener. Aan de ene kant kan dit leiden  tot vertraging van benodigde zorg, waardoor de budgethouder zelfs in gevaar kan komen. Daarnaast zal de uitbetaling aan de zorgverlener vertraging oplopen.

Onafhankelijke indicatie

Maatwerk is mooi, maar dan wel op de juiste manier. Te bepalen door de juiste instantie, in dit geval de onafhankelijke indicatiesteller van het CIZ, na zorgvuldig onderzoek. Niet na de indicatiestelling, door het zorgkantoor of verzekeraar op grond van een mogelijk plan van de beginnende budgethouder. Het zorgkantoor gaat over doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit. Het vaststellen van de zorgbehoefte hoort niet bij haar taak.

Wat vinden wij

Voor ons is de werkwijze van Menzis onaanvaardbaar en onwerkbaar. Onnodig ook, want het zorgprofiel met het bijbehorende zorgzwaartepakket is immers vastgesteld. De budgethouder wordt geacht binnen deze budgetgrenzen zijn zorg in te kopen. Bij de toekenning van zorg gaat het om de zorg die iemand nodig heeft, niet om de zorg die iemand denkt te gaan inkopen. Daar heb je als beginneling nog geen overzicht over, je weet alleen wat je van plan bent (budgetplan). Hoe zich dat verder zal gaan ontwikkelen, dat moet je nog ondervinden. Mensen worden op deze manier beperkt in hun vrijheid, beperkt in de mogelijkheid om het pgb flexibel in te zetten. Juist twee belangrijke pijlers om goed met een pgb te kunnen werken. Het levert extra (administratieve) lasten op voor de budgethouder. Iets waar de overheid juist vanaf wil, getuige ook de lopende onderzoeken door het ministerie van VWS. Wij pleiten al jaren voor een maatwerkindicatie. Een onafhankelijke CIZ-indicatie die volledig past bij de zorgvraag. Ook mensen die niet in de gebruikelijke zorgprofielen passen, worden hiermee geholpen. Ze zijn dan verlost van het aanvragen van meerzorg bij het zorgkantoor.

Lees meer

Een lijst met 1 Download