Zorg moet door kunnen gaan

Vandaag hebben we informatie over 2 onderwerpen. Het ministerie van VWS is gekomen met een voorstel tot concrete oplossingen. En ook gemeenten hebben afspraken gemaakt om de zorg door te kunnen laten gaan.

Vervolg maatregelen ministerie van VWS

In het algemeen is gesteld dat de zorg door moet kunnen blijven gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat verstrekkers zorgplicht hebben. De regels worden zoveel mogelijk gevolgd. Als dat niet kan, mag er worden afgeweken.

Aan de hand van onze dringende vragen en overleggen heeft het ministerie van VWS 3 concrete oplossingen voorgesteld:

  1. Extra, duurdere zorg moet betaald worden;
  2. Zorg die nu niet geleverd kan worden, moet gedeclareerd
    kunnen worden;
  3. Het uitvoeringsproces moet versneld kunnen worden.

Onze reactie

We verwachten je morgen te kunnen laten weten wat dit in de praktijk voor jou betekent. We blijven benadrukken dat het van het grootste belang is te voorkomen dat een grote groep kwetsbare mensen met of zonder coronavirus gebruik moet gaan maken van acute zorg.

Maatregelen Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft afspraken over financiering voor gemeenten op haar website gepubliceerd en gemeenten geïnformeerd. Over het persoonsgebonden budget zeggen zij in een brief het volgende:

‘Ook zorgaanbieders die zorg leveren die gefinancierd wordt middels pgb’s nemen een belangrijke positie in het gemeentelijke zorglandschap en worden ook getroffen door de huidige crisis. De meerkosten die voor gecontracteerde aanbieders vergoed zal worden, zal ook vergoed worden voor pgb-zorgaanbieders. Voor de betalingen via het trekkingsrecht van de Sociale Verzekeringsbank en een uitwerking voor de formele en informele zorg volgt een nadere uitwerking. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten extra budget storten voor budgethouders, indien de situatie dat vereist.’

Onze reactie

Het ministerie van VWS en gemeenten gaan nu de gemaakte afspraken voor budgethouders verder uitwerken. We houden uiteraard nauwlettend in de gaten of de gemaakte afspraken voor budgethouders daadwerkelijk tot praktische oplossingen leidt. Beleidsvrijheid per gemeente moet nu niet mogelijk zijn. Het kan namelijk niet zo zijn dat een zorgverlener in gemeente A wel wordt gecompenseerd en in gemeente B niet.
We verwachten morgen meer informatie te hebben over wat het voor jou als budgethouder gaat betekenen.

Onze steun

Lukt het je niet om volgens de nu geldende richtlijnen en adviezen van de overheid te werken of antwoorden te krijgen op je vragen over het pgb? Neem dan vooral contact met ons op via [email protected]. Of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We bellen je dan zo snel mogelijk terug. We blijven jullie op alle mogelijke manieren steunen in deze moeilijke situatie.