Wtza en pgb-aanbieders van zorg en jeugdhulp

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze nieuwe wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen er een aantal dingen voor pgb zorgaanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht.

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van vooral startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.

Voor wie geldt de Wtza?

De Wtza geldt voor zorgaanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig zorg (doen) verlenen bekostigd uit de Zvw of Wlz of Jeugdwet. Dus ook aanbieders die met een pgb zorg verlenen. Hieronder vallen ook ouder-, bewoners- en wooninitiatieven. Zzp’ers die pgb zorg verlenen vallen ook onder de Wtza, maar moeten alleen voldoen aan de meldplicht. Ook voor aanbieders van jeugdhulp geldt alleen de meldplicht.

Wat regelt de Wtza?

De Wtza regelt vier onderwerpen:

  • Melden: nieuwe zorgaanbieders moeten zich aanmelden bij een landelijk register.
  • Vergunning en intern toezicht: om zorg te kunnen verlenen moeten zorgaanbieders een vergunning aanvragen en intern toezicht regelen. Er zijn uitzonderingen.
  • Jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering: zorgaanbieders moeten o.a. een financiële jaarverantwoording indienen en indien van toepassing een bestuur verslag en een verslag van een intern toezichthouder.
  • Transparante financiële bedrijfsvoering: Zorgaanbieders moeten de manier waarop de financiële bedrijfsvoering is georganiseerd (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) schriftelijk vastleggen. De financiële administratie is transparant.

Lees meer over deze onderwerpen in onze Toolkit Wonen.

Meer informatie

  • Om jezelf zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de Wtza, is er voor pgb- zorgaanbieders en zzp’ers en een aparte QenA beschikbaar.
  • Informatie voor alle zorgaanbieders vind je op toetredingzorgaanbieders.nl. Hier vind je Q en A’s en voorlichtingsmateriaal met o.a. infographics.
  • In de Toolkit Wonen vind je meer informatie over de Wtza specifiek voor ouder- en wooninitiatieven.
  • In ons thema Wonen lees je meer over onze acties op het gebied van de Wtza.