Inmiddels is er meer duidelijkheid over de vraag waaraan de wooninitiatieventoeslag Wlz over 2015 besteed mag worden. Per Saldo heeft in het overleg dat hierover werd gevoerd steeds met klem de bestedingsbehoeften van wooninitiatieven ingebracht, evenals de noodzaak om op twee manieren te kunnen declareren, namelijk via het uurtarief of via losse bedragen, waarover meer in dit bericht. Naast de posten hierna vermeld kunnen wooninitiatieven de wooninitiatieventoeslag (2015 € 4.030, 2016 € 4.047, 2017 € 4.102) besteden aan het inkopen van extra zorg. Er worden 2 groepen wooninitiatieven onderscheiden

1. Wooninitiatieven met een zorgfunctie

 • Het wooninitiatief zelf, in de vorm van de rechtspersoon, koopt voor alle bewoners de zorg in. De bewoners hebben een zorgovereenkomst met het wooninitiatief.
 • Wooninitiatieven waarbij zorgondernemers (ondernemers zoals de Thomashuizen) de zorg verlenen en waar de bewoners een rechtstreekse overeenkomst hebben met het wooninitiatief.

2. Wooninitiatieven enkel huis

Dit zijn wooninitiatieven waarvan de bewoners een rechtstreekse zorgovereenkomst hebben met hun zorgverlener. De zorg verloopt dus niet via de rechtspersoon van het wooninitiatief, maar de bewoner treedt zelf op als werkgever.

Te declareren kosten

Vanuit de wooninitiatieventoeslag kunt u de volgende kosten declareren.

Ad 1: Wooninitiatieven met een zorgfunctie

Kosten voor:

 1. alarmsystemen
 2. uitluisterapparatuur
 3. brandveiligheid
 4. domotica
 5. onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten
 6. zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten

Overheadkosten, zoals administratiekosten, kosten voor het kantoor en kantoorartikelen, worden vergoed en lopen via het zorgtarief dat in uren of een vast maandbedrag wordt gedeclareerd. Deze kosten kunnen niet van de wooninitiatieventoeslag bekostigd worden.

Ad 2: wooninitiatief/enkel huis

De bewoners van deze wooninitiatieven kunnen de volgende kosten declareren:

 1. alarmsystemen
 2. uitluisterapparatuur
 3. brandveiligheid
 4. domotica
 5. onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten
 6. zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten
 7. administratiekosten
 8. kosten voor het kantoor
 9. kantoorartikelen

Huur gemeenschappelijke ruimte

Declaratie van huur gemeenschappelijk ruimte vanuit de wooninitiatieventoeslag is niet mogelijk. Een aantal wooninitiatieven deed dit wel. Zorgkantoren gingen verschillend om met de honorering hiervan: het ene zorgkantoor accepteerde dit wel, het andere weer niet. Voor het ministerie van VWS een ongewenste situatie, zij wil uniforme regels. Omdat het hier huurkosten betreft en de wooninitiatieventoeslag primair bestemd is voor zorg, heeft het ministerie besloten dat de huur van de gemeenschappelijke ruimte niet meer van de wooninitiatieven toeslag bekostigd kan worden.

Declaratieformulier 2015

De declaraties over 2015 zoals genoemd kunnen gedeclareerd worden als ‘bijkomende kosten’. De SVB heeft hiervoor een formulier ontwikkeld. De kosten kunnen tot en met tien weken vanaf 1 januari 2016 gedeclareerd worden bij de SVB.

Wooninitiatieven toeslag 2016 (€ 4.047), 2017 (€ 4.102)

De afspraken zijn nog niet definitief vastgesteld; er is nog overleg met de zorgkantoren en de staatssecretaris moet nog formeel goedkeuren. De verwachting is dat de regeling snel wordt afgerond.

Wat doet Per Saldo?

Per Saldo organiseerde eind juni 2016 een bijeenkomst waarbij 10 wooninitiatieven plus een ambtelijke delegatie van het ministerie van VWS aanwezig waren. De volgende knelpunten werden vastgesteld:

 • Bewoners van wooninitiatieven hebben onvoldoende inkomen om de huur van de gemeenschappelijke ruimte uit eigen zak te betalen.
 • De huur van de gemeenschappelijke ruimte kan niet opgeteld worden bij de huur van de individuele woonruimte, in verband met de overschrijding van de huurtoeslaggrens en de regeling passend toewijzen.
 • Wonen in een wooninitiatief heeft zorginfrastructuur nodig. Dit in tegenstelling tot thuis wonen. Daar hoort een gemeenschappelijke ruimte bij.
  En: het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte is vooral zorg en geen wonen.

De VWS-delegatie heeft aangegeven deze knelpunten binnen het ministerie te bespreken. Wij houden u op de hoogte!