Op deze pagina leest u meer over:

  • Kwaliteitseisen wooninitiatieven
    Vanaf 2017 zijn pgb-wooninitiatieven vanuit de Wlz en  Zvw verplicht zich aan wettelijke kwaliteitseisen te houden. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft als taak hier toezicht op te houden. Het zijn eisen die vaak aansluiten bij de dagelijkse praktijk, maar er zijn ook onderwerpen bij waar niet alle wooninitiatieven vooralsnog rekening mee hebben gehouden. De eisen zijn samengesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Daarnaast kan de inspectie aanvullend gebruik maken van de kwaliteitskaders van verschillende brancheorganisaties (kijk ook onder de wet- en regelgeving).
    Wooninitiatieven gefinancierd met pgb’s vanuit de Jeugdwet en Wmo vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de IGJ, maar onder die van de eigen gemeente die haar eigen eisen stelt.

Op deze pagina komt nog informatie over:

  • Landelijk beleid wooninitiatieven
  • Lokaal beleid wooninitiatieven, waaronder beschermd wonen
  • Regeling rondom bestemmingsplannen