Een wooninitiatief is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een beperking.
Dat kunnen mensen zijn met een

 • verstandelijke
 • lichamelijke
 • psychiatrische/ggz-problemen
 • (ernstig) meervoudige beperking.

  Zij gaan in de meeste gevallen als jongvolwassene vanuit huis in een wooninitiatief wonen. Ook voor mensen met dementie worden wooninitiatieven opgericht.

Waarom een pgb-wooninitiatief?

Belangrijkste drijfveer is de behoefte aan eigen regie, om vanuit de persoonlijke behoefte van de persoon met de beperking een zo passend mogelijke woonvorm te creëren, een ‘thuis’ als vervolg op het wonen in het eigen gezin. Door de kleinschaligheid kan dit doel gemakkelijker worden bereikt. Een wooninitiatief wordt vaak gestart door:

 • ouders en/of familie
 • zorgondernemers
 • bestaande zorgaanbieders

Kenmerken

Een huiselijke sfeer, persoonlijke bejegening, zeggenschap van bewoners en familie, naast een eigen kamer of woongedeelte een gemeenschappelijke ruimte, maatwerk, aandacht voor ontwikkeling van bewoners, betrokkenheid van het bestaande netwerk, integratie in de samenleving.

Financiering

Wonen en zorg worden apart betaald.

 • Woonkosten: vanuit de eigen inkomsten, vaak een uitkering
 • Zorgkosten: met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Ook de Jeugdwet kent wooninitiatieven, deze zijn vaak via zorg in natura gefinancierd.