Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz gaan op 1 januari 2020 in

Per 1 januari 2020 vervangen de wetten Zorg en Dwang en verplichte GGZ de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Hiermee wordt ook zorg en dwang in de thuissituatie mogelijk.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Het doel is dat onvrijwillige zorg en opname zoveel mogelijk wordt voorkomen. Tegelijk met de Wzd is de Wet verplichte ggz (Wvggz) ook vanaf 1 januari 2020 van kracht. Die wet gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg. 2020 is een overgangsjaar voor beide wetten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat nog niet controleren. Hierdoor zal de controle op de wet niet gelijk starten en heeft u de kans om de veranderingen te regelen.

Nieuwe wet

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Mensen die hun wil niet meer kunnen uiten worden zo beter beschermd. De wet is cliëntvolgend. Dit betekent dat deze ook in de zorg aan huis, kleinschalig wonen, school of dagbesteding kan gelden.

Nee, tenzij

Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat vrijheidsbeperking, ofwel onvrijwillige zorg, in principe niet mag worden toegepast. Alleen als er sprake is van ernstig nadeel. Als de zorgaanbieder en de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) het niet eens worden over vrijwillige zorg moet de zorgaanbieder een stappenplan doorlopen. Hierbij wordt steeds naar alternatieven gezocht in een multidisciplinair team. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Wet verplichte ggz

De Wet verplichte ggz gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg. Het regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Gevolgen nog onduidelijk

Momenteel is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van de Wzd en Wvggz voor budgethouders. Wij zijn hierover al geruime tijd met het ministerie van VWS in gesprek. In de loop van 2020 kunnen wij meer informatie geven.

Meer informatie en uitlegfilmpjes vind je op dwangindezorg.nl

Eerder bericht