Inmiddels is er versterking en hoor ik de vaste medewerkers soms hardop denken: ‘Heb ik iets gemist, wie loopt er nu weer door de gang?’ Tijd voor een kennismakingsrondje is er niet. Er wordt keihard gewerkt om iedereen die belt en mailt goed voor te lichten, om alle informatie te publiceren, om de vele losse eindjes, daar waar het in wetten en regelingen voor het pgb nog niet goed geregeld is, in goede banen te leiden.

Nog niet iedereen in juiste wet

Door de extra versterking en de extra lijn spreken we meer mensen en komen er problemen bovendrijven die anders wellicht aan onze blikveld en die van anderen voorbij waren gegaan. We voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die het aangaat. Die moeten geholpen worden. Daarom pakken we die problemen ook op en zijn we bezig met VWS te bekijken hoe we mensen in de juiste wet kunnen loodsen. Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Mensen vallen soms net buiten de afbakeningscriteria, terwijl eigenlijk iedereen ziet dat zij binnen de Wlz wet vallen. Sommigen hebben bijvoorbeeld een indicatie voor alleen tijdelijk verblijf, een verouderde term voor kortdurend verblijf, en worden er daarom niet uitgevist. De meervoudig ernstig gehandicapte mensen zijn vaak niet als zodanig in beeld.

Oproep

Denkt u dat u of uw kind 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig heeft en in de Wlz hoort, maar hebt u een brief van gemeente of zorgverzekeraar?

Meldt u zich bij het informatiepunt Wlz (zie onder). Onze medewerkers registreren uw vraag, gaan na tot welke groep u behoort. We herkennen in de meldingen van dit moment vier nieuwe groepen die ook tot de Wlz toegelaten zouden moeten worden, gezien de criteria, en hebben daarover overleg met VWS.

Informatiepunt Wlz-overgangsrecht

Het speciale nummer hiervoor is: (030) 7897878. Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar: wlz-overgangsrecht@iederin.nl. Voor alle andere vragen kunt u de ledenlijn of de algemene advieslijn (0900 – 742 48 57) van Per Saldo bellen.

Trekkingsrecht, nog veel te doen

Er moeten nog heel veel punten op de i worden gezet. VNG, ZN, gemeenten, Zorginstituut Nederland, CAK, VWS, alle betrokken partijen trekken alles uit de kast om ervoor te zorgen dat in januari/februari wordt uitbetaald. Belangrijk probleem is dat het percentage door de SVB niet direct goedgekeurde zorgovereenkomsten veel groter is dan verwacht. De formulieren moeten heen en weer, dat kost tijd.

Gemeente

Dan moeten voor Jeugdwet en Wmo de gemeenten de zorgovereenkomsten goedkeuren, die echter eerst nog hun eigen gemeentelijke verordeningen moesten goedkeuren, hun pgb-beleid verder invullen, met bepaalde keuzes voor bijvoorbeeld de tarieven, de voorwaarden voor zorgverleners die onder verschillende tarieven vallen enzovoort. Informatie die de SVB weer nodig heeft voor de zorgovereenkomsten.

Zorgkantoor

De zorgkantoren zaten te wachten op de definitieve Wlz-regeling, die hadden een kader nodig op grond waarvan ze konden goedkeuren. Zij zijn een paar weken geleden toch maar begonnen, ondanks een nog niet officieel goedgekeurde wet.

Primair doel: tijdig uitbetalen in 2015

Al met al waren er vele obstakels binnen de systemen waardoor de een of de ander niet verder kon en de budgethouder dus maar niets hoorde. Besloten is dat daar waar het misloopt, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen tijdelijk worden goed gekeurd. Dat wil zeggen dat de uiteindelijke beslissing niet met terugwerkende kracht ingaat, maar op het moment dat er een besluit valt. Ook voor mensen met een zorgverlener met taken die vallen in verschillende wetten wordt een oplossing gezocht. De overeenkomsten van de SVB zijn inmiddels aangepast met alle mogelijke functies. Dat waren er eerst maar vier. En als het niet goed komt, dan komt er een oplossing, of het nou links of rechtsom is. Desnoods wordt het geld alsnog op de eigen rekening gestort.

Doen wat we kunnen

Onze taak is heel erg scherp op alles te focussen, om te voorkomen dat budgethouders in de problemen komen. Met als eerste absolute vereiste dat de betalingen gewoon door moeten gaan. Andere organisaties hebben meerdere functionarissen die meedraaien in de urenlange overleggen. Van Per Saldo zitten we altijd in ons eentje aan de vergadertafel, maar hebben als mensen van de praktijk al wel veel kunnen bijdragen.

Minder aanvragen bij gemeenten

We horen van gemeenten dat er soms wel een derde minder zorgovereenkomsten binnen zijn dan ze verwacht hadden. Als mensen niet of te laat inleveren, lopen zij het gevaar niet uitbetaald te worden. Dus hebt u nog niet ingestuurd, doe dat dan zo snel mogelijk. Ik denk dat er verschillende oorzaken zijn waarom gemeenten minder aanvragen krijgen.

  • Er zijn lijsten met getallen die hoger zijn dan het aantal budgethouders. Hoe dat komt kunnen we tot nu toe niet achterhalen. Er staan mensen op die al lang geen pgb meer hebben.
  • Het heen en weer sturen van nog niet goedgekeurde overeenkomsten kost tijd.
  • Er zijn mensen die om welke reden ook niet herkend zijn en nog van niets weten.
  • Er is een groep jongeren die in de Jeugdwet gaan vallen die nog niet is overgedragen: mensen tussen 18 en 23; dat gebeurt pas na half december.
  • En dan zijn er de bewuste afhakers die zich de hele sores besparen omdat zij door de verhoogde eigen bijdrage hun pgb 100% zelf moeten betalen.

Zorgen om mensen met ggz-indicatie

Hoe vaak heb ik het al gezegd en ik blijf het zeggen: ik maak me enorm veel zorgen over deze mensen. In deze groep zitten wellicht veel mensen die zich niet melden.

Kinderen

Dat zijn aan de ene kant de ouders van kinderen, die al jarenlang heel regelmatig een herindicatie moeten aanvragen, waarin ze telkens weer moeten aantonen dat hun kind niet verwend is of slecht opgevoed, dat ze echt zorg nodig hebben vanwege een serieuze aandoening. Dat zijn de ouders die moe zijn, moe van het zich telkens weer verantwoorden, waarvan er zullen zijn die denken: ‘Ik kan het niet meer opbrengen, een keukentafelgesprek, aantonen dat ik het pgb nodig heb en kan hanteren, weet je wat, laat maar.’

Volwassenen

Onder de volwassenen zijn de zogenoemde zorgmijders in deze groep bekend. De mensen die anoniem willen blijven, het liefst diep onder de dekens duiken en daar blijven. Voor wie zorg van dichtbij geregeld helemaal niet fijn is, maar juist angst oproept. Als de problemen van volwassen mensen met psychiatrische problemen niet worden herkend en erkend, dan gaat het mis. Dat herkennen vereist deskundigheid, dat zit hem soms maar in een heel kleine beweging of gebaar, dat vraagt om ervaring. Hoe pakken gemeenten dit aan? Zoals in het geval van de moeder met de volwassen zoon, die 50 km verderop woont. Een man die zijn problemen compleet ontkent, maar die zijn moeder op leeftijd dagelijks bezighoudt. Niemand herkent zijn problemen, hij maskeert ze geweldig, maar hij functioneert niet zonder de aansturing van zijn moeder. Stel dat deze moeder zich meldt bij het zorgloket van de gemeente waar haar zoon woont, luisteren ze naar haar, nemen ze haar serieus, ondernemen ze stappen? En hoe reageert de gemeente op een moeder met een kind met psychiatrische problemen die zegt: ‘ik doe het zelf wel’. Herkennen ze haar oververmoeidheid, beseffen ze dat juist zij steun nodig heeft?

Wij hopen dat er geen ongelukken gebeuren, maar het beleid van de overheid kan in specifieke situaties gevaarlijk uitpakken.

Woongarantie wooninitiatieven niet voor iedereen

Waar overgangsrecht zegt dat mensen die in een wooninitiatief wonen of in 2015 gaan wonen direct overgaan naar de Wlz, met de garantie dat zij in hun wooninitiatief kunnen blijven wonen, is in lagere regelgeving vastgesteld dat bijvoorbeeld de mensen met een zzp-ggz-c-indicatie niet direct naar de Wlz gaan en niet de garantie krijgen dat zij in hun wooninitiatief kunnen blijven wonen.
Dat vinden wij heel zuur en we zullen daarom bij de rechter laten toetsen of dit juridisch gezien wel kan. Kan de lagere regelgeving de wettelijke bepaling buiten werking stellen?

Regeling logeren te beperkend

U heeft er misschien al over gelezen, ook in het informatiebulletin van uw zorgkantoor: de term kortdurend verblijf verdwijnt weer, in de Wlz wordt voortaan gesproken over ‘logeren’. De regeling geeft aan dat bij inkoop van logeren alleen gebruik gemaakt mag worden van zorgaanbieders die zijn toegelaten bij de WTZi. Een fluitje van een cent, zo werd het voorgesteld, maar inmiddels weten we beter.

Toelating te beperkend

De drempel om toegelaten te worden is voor pgb-houders te hoog. Voor kleine organisaties, die bijvoorbeeld een Raad van Toezicht moeten hebben en aan wie extra eisen aan jaarrekening en jaarverslag worden gesteld. Maar daarnaast worden privépersonen uitgesloten, zorgverleners die werken met een freelance- of arbeidsovereenkomst. Wij vinden dat ook zij logeren moeten kunnen aanbieden, ook zij moeten naast begeleiding en zorg, reis- en verblijfskosten vergoed kunnen krijgen.

Pareltjes behouden!

Het ministerie ziet dat in, maar weet nog niet hoe ze tot een goede afbakening kan komen. Daar zijn we nog druk mee bezig. Bij logeren gaat het om het doel, om de prachtige initiatieven die daaraan tegemoet komen en die voldoen aan de eisen van de budgethouder. Zoals die twee dames die ruimte huren in het Ronald McDonaldhuis. Dat zijn pareltjes, die draai je niet de nek om! Kent u ook zo’n parel van een logeerhuis? Laat het Per Saldo weten. Reageer via contactformulier met als onderwerp ‘logeren’ en vertel in het kort over uw logeerhuis.

Knelpunten zorgverzekeraars

Pas vorige week zijn de reglementen van alle zorgverzekeraars gepubliceerd. Vanaf toen wisten ook wij welke tarieven en welke korting elke verzekeraar gaat hanteren. Zie daarvoor dit nieuwsbericht op www.pgb.nl. Winstpunt is dat de maatregel om het € 20-tarief voor informele zorg direct op 1 januari in te voeren is uitgesteld, zie dit nieuwsbericht op www.pgb.nl.

Deze week hebben we weer overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om punten bij te sturen. Informeren wij hen wat voor ons knelpunten zijn. Zoals de afbakening tussen formele en informele zorgverleners. Met de formulering daarvan zijn we niet tevreden. Over de wijze van uitbetalen, over ruimte geven aan de flexibele zorgvraag, over functies (begeleiding/logeren) binnen de intensieve kindzorg die nog niet geregeld zijn, over dat soort punten overleggen we nog. Allemaal punten die het pgb maken tot wat het is. Een waardevol instrument voor zorg op maat, waar het hart niet uitgehaald mag worden!

Uw vragen: waar moet u zijn?

Voor ons breken nog een aantal hectische weken aan, met lange werkdagen en korte nachten. Zo komen we er nu ook achter dat er mensen zijn die begin december nog helemaal niets hebben gehoord: niet van zorgkantoor, niet van SVB, niet van gemeente of zorgverzekeraar. Tot die groep behoort bijvoorbeeld mijn eigen zoon. Hij weet in principe nog helemaal niet wat hem boven het hoofd hangt.

Nog niets gehoord? Laat van u horen!

Hoort u of uw kind tot degenen die nog niets gehoord heeft van geen enkele instantie? Kijk onder welke wet u denkt te vallen en informeer voor Wmo en Jeugdwet bij uw eigen gemeente, voor Wlz bij uw zorgkantoor, voor Zvw bij uw verzekeraar.

Eis een antwoord

Afgesproken is dat deze instanties u niet mogen doorverwijzen. Uw vraag wordt in ontvangst genomen en er wordt uitgezocht waarom u geen bericht hebt gehad. De instantie die uw vraag ontvangt is er verantwoordelijk voor dat daar een antwoord op komt, waarna u ‘warm wordt doorgeleid’ naar het juiste loket. Het is nu december, u mag niet meer worden afgescheept of van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Nationale informatielijn van de overheid: 0800 – 0126

Voor alle vragen over de hervormingen in de zorg kunt u kijken op hoeverandertmijnzorg.nl en bellen naar 0800 – 0126.

Informatielijn trekkingsrecht: (030) 264 82 00

Voor uw vragen over het trekkingsrecht1 kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), servicecentrum pgb. Kijk ook op www.svb.nl.

Alle veranderingen in één special bij komende EigenWijs

Voor iedereen, of u nou nog van niets weet of alles bijhoudt, Per Saldo heeft voor al haar leden en abonnees alle pgb-veranderingen in de zorg in 2015 op een rijtje gezet in een speciale uitgave. Deze special valt samen met magazine EigenWijs half december bij u op de deurmat. Daarin vindt u feiten die voor uw situatie belangrijk zijn.

Met informatie over uw overgangsrecht, hoe de vier zorgwetten in elkaar zitten, wat de veranderingen betekenen voor speciale doelgroepen zoals mensen met een indicatie intensieve kindzorg, hoge indicatie in functies en klassen/meerzorg, grondslag ggz, wooninitiatieven. Daarnaast ook informatie over het trekkingsrecht en de veranderingen in de eigen bijdrage. Zodat u goed geïnformeerd bent en u uw rol als baas over uw eigen zorg ook volgend jaar goed kunt blijven vervullen!

Nog geen lid of abonnee?

Schrijf geschiedenis, word Per Saldo’s 26.000-ste lid. Zo groot was onze vereniging nog nooit. Hoe groter, hoe krachtiger!

Kijk voor meer informatie bij lid of abonnee worden.

  1. Als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, wordt dit op uw rekening overgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd. ↩︎