Onze keuze om mee te denken in oplossingen is nog nooit zo op de proef gesteld als bij het trekkingsrecht. Het kost zo ongelooflijk veel tijd en inspanning om daar te komen waar we willen! En dan maar hopen dat er ‘loon naar werken’ zal zijn. Zeker weet je het nooit. Er moet echt wel iets gebeuren, onze limiet is ook een keer bereikt. Vooral ook omdat deze tijdrovende klus niet ten koste mag gaan van alle andere zaken die onze leden ook aangaan. Daarom in dit weblog aandacht voor andere kwesties:

Zvw: reglement verbeteren

We zijn om te beginnen in gesprek met de zorgverzekeraars. Dit is ook een bijzonder intensief traject: we zijn in contact met alle verzekeraars. Het pgb in de Zvw is er, het reglement is eind 2014 in een vloek en een zucht samengesteld, maar nu komt het eropaan de regels zo goed mogelijk te maken. We houden in de gaten hoe zorgverzekeraars handelen en confronteren hen met de ervaringen die wij van budgethouders te horen krijgen. Over verlaagde tarieven, de maximaal uit te betalen tarieven, uren kunnen uitruilen, meer uren kunnen inkopen voor een lager tarief, zorg van zowel een instelling als in een pgb kunnen combineren. Dat is wel onze kracht om voorbeelden te kunnen noemen van bestaande situaties, waardoor we heel goed duidelijk maken waarom bijvoorbeeld bepaalde vrijheden zo belangrijk zijn.

We zien dat verzekeraars heel verschillend reageren op de manier waarop budgethouders met hun pgb willen omgaan. Daarover bouwen we nu een dossier op zodat we u in de herfst kunnen laten weten welke zorgverzekeraar voor budgethouders het meest aantrekkelijk zijn. Voor elk knelpunt een oplossing vinden, dat is wat we willen, maar wat denk ik niet altijd zal lukken. Het zou kunnen dat we in bepaalde gevallen verder moeten gaan, juridische stappen moeten nemen om iets af te dwingen. Daar schrikken we niet voor terug.

Tarief informele zorg in Zvw

Als er niets gebeurt gaat het € 20-tarief voor informele zorg op 1 mei gewoon in voor budgethouders die hun pgb van de zorgverzekeraar krijgen, maar we doen er alles aan om deze maatregel acceptabeler te maken. Waar een antwoord op moet komen is op de vraag: wat is informele en wat is formele zorg?

Wij vinden dat verzekeraars deze begrippen te strikt hanteren. Dat moet anders. Wij willen dat er meer zorgverleners onder formele zorg gaan vallen. In een goed, constructief overleg hebben we het hierover. Het wachten is op de evaluatie van de Awbz-tarieven van VWS. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat passend is. En als die evaluatie niet op tijd gepresenteerd wordt, wat gaan we dan doen op 1 mei? Hier moet deze maand een antwoord op komen, we zitten er achteraan!

Gemeenten informeren

Er zijn gemeenten die het overgangsrecht niet of ten dele respecteren. Vaak komt de berichtgeving daarover via de media naar ons toe, maar ook hier zijn de ervaringen van onze leden een belangrijk bron van informatie. Zodra we er lucht van krijgen benaderen we de betreffende gemeente en wijzen we op de wettelijke regeling. Dan gaat het meestal wel goed. Veel gemeenten weten niet goed hoe het pgb werkt. Er zijn gemeenten die heel lage tarieven invoeren, gemeenten die zeggen dat mensen niet voor een pgb kunnen kiezen. Wij nemen contact op met deze gemeenten en wijzen hen hierop. Als gemeenten het beleid niet aanpassen bespreken we dit soort knelpunten met de VNG en VWS.

Waar het in de gemeenten ook over gaat is het wijkteam. Hoe zet je de mensen die daar werken op het juiste spoor. Laten zij mensen kiezen, worden mensen niet gelijk naar zorg in natura, zorg van een zorgorganisatie of zorgaanbieder geloodst?

In samenwerking met de VNG zijn we bezig de gemeenten de weg te wijzen. Met deze koepel van gemeenten hebben we trouwens veel contact. We kunnen ons presenteren in workshops, georganiseerd door de VNG. Daar was veel animo voor, we hebben data moeten bijboeken.

Goed voorbeeld

In de nieuwe EigenWijs (nr. 2,  2015) leest u overigens een aardig verhaal over een ambtenaar in Rotterdam die niet veel voor het pgb voelde, totdat hij begreep wat het werkelijk voor budgethouders betekende. Hij spoort nu zelfs ook andere gemeenten aan, zich goed te verdiepen in de materie.

Wlz: persoonlijk assistentiebudget

Dit is een pgb dat er zal komen voor een heel specifieke groep. Het zijn mensen die binnen de Wlz vallen, maar niet genoeg hebben aan hun zzp, veroorzaakt door het feit dat ze op onvoorspelbare momenten zorg in hun nabijheid nodig hebben omdat ze anders in een levensbedreigende situatie belanden (denk aan mensen met beademing of zuurstof). Voor mensen met een dergelijke zorgbehoeften is het persoonlijk assistentiebudget in het leven geroepen. Sommige zorgkantoren lopen op de regeling die nog moet komen vooruit. Wij zijn bezig om de puntjes op de i te zetten. Het overleg loopt.

Wlz: meerkostenregeling

Dit is een vereenvoudigde vorm van de bestaande meerzorg. Bestemd voor bijvoorbeeld kinderen met een zware beperking, een ouder met een beperking met een gezin, budgethouders die thuis willen blijven wonen. Dan heeft de overheid er wat voor over om het kind, de ouder thuis te houden en dan mag het wat meer kosten.

Zo zijn er een aantal groepen die voor deze meerkostenregeling in aanmerking kunnen gaan komen, budgethouders voor wie het budget maximaal 25% opgehoogd kan worden. Het wordt een regeling waarbij een veeleisende papierwinkel vooraf ontbreekt. Ook hierbij moeten nog de puntjes op de i worden gezet. Zorgkantoren willen weten, hoe ze kunnen beoordelen wie hiervoor in aanmerking komt. Dit moet nog beter worden omschreven.

Wlz: meerzorg

Dit is de regeling voor mensen die aan het hoogste zzp niet genoeg hebben en daar aanvulling op maat voor nodig hebben. Ook hierbij valt nog het een en ander te regelen. Er moeten een aantal zaken anders bij de aanvraag, zo is het aanvraagformulier niet geschikt voor budgethouders. Er moet rekening gehouden worden met budgethouders met handicaps op verschillende grondslagen.

We zijn er erg op gebrand dit goed te regelen. Ondanks het feit dat de zorgzwaartepakketten zullen verdwijnen en daar profielen voor in de plaats komen. Want wanneer worden deze profielen ingevoerd? Dat kan zomaar nog een tijdje duren. Intussen moeten de mensen die meerzorg nodig hebben dat wel krijgen. Ook daarover zijn we bezig en hoort u meer.

Wlz: Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)

In de eerste plaats wil ik iedereen die zijn verhaal heeft doorgemaild bedanken voor uw bijdrage. Het goede nieuws is dat uw inspanning waarschijnlijk niet voor niets is geweest. Uw punten zijn zeer serieus bekeken en ik heb er dan ook zeer goede hoop op dat ons verzet tot positief resultaat zal leiden. Zover is het nog niet, maar de voortekenen wijzen erop. Dat zouden we natuurlijk geweldig vinden. Per Saldo is uitgesproken tegen deze maatregel die extra barrières opwerpt voor uitstekende kleinschalige zorg op maat.

Integraal pgb (i-pgb)

In het gevecht voor een goed pgb en goede regelingen is het werken aan iets nieuws een verademing. Afgelopen woensdag hadden we met een aantal personen uit de pilot Woerden/Delft overleg met VWS en Binnenlandse Zaken. Het is heerlijk om met het ontwikkelen van iets nieuws bezig te zijn. De pilots zijn officieel op 1 januari 2015 gestart, maar we zien nu al wel in dat dit jaar volledig op zal gaan aan voorbereiding. We willen het vooraf goed geregeld hebben, zodat er zo min mogelijk problemen voor de deelnemende budgethouders zullen ontstaan.

Het blijkt best ingewikkeld om dwars door alle budgetten heen je pgb te kunnen gebruiken. Om de pilot op 1 januari 2016 goed van start te kunnen laten gaan is het zelfs nodig om een aantal regels opzij te zetten van wetten. Hier wordt hard aan gewerkt. Bijkomend voordeel van een langere voorbereidingstijd is, dat andere gemeenten die misschien staan te popelen om ook mee te mogen doen, alsnog kunnen aansluiten. De projectgroep plus de deelnemende ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken zijn er op zeer positieve wijze mee aan de slag!

Aanpak Delft

In Delft kunnen 75 inwoners mee gaan doen met de pilot i-pgb. De gemeente heeft ervoor gekozen mensen met autisme deel te laten nemen. Geen onlogische keuze voor een stad met een technische universiteit, waar statistisch gezien meer mensen met autisme wonen dan gemiddeld. Delft probeert het beleid zo in te richten en uit te voeren dat de deelnemers aan de pilot de juiste ondersteuning kunnen krijgen, er een zo concreet mogelijke aanvraagprocedure komt met alleen de meest noodzakelijk te nemen hobbels, en daarnaast zo min mogelijk regeldruk: een zo ruim mogelijke bestedingsvrijheid, met zo min mogelijk regels.

De landelijke Werkgroep vanuit Autisme Bekeken maakte een checklist die u kunt inzien op uaanzet.nl (staat erop of komt er binnenkort op). Een geweldig positieve ontwikkeling, waar andere gemeenten naar we hopen een voorbeeld aan zullen nemen!

Ten slotte

Bij mij ligt het magazine EigenWijs van Per Saldo vandaag al op de mat. Dat is mooi, niet na maar vóór het lange Paasweekend. Ik ben blij met wat extra tijd nu de ene zoon jarig is en de andere dan toch op kamers is gaan wonen. Zijn studie aan de universiteit gaat goed, dankzij de begeleiding die hij krijgt, daar ben ik van overtuigd. Eigenlijk had ik hem liever nog even onder mijn eigen vleugels gehouden, maar ja, hij is volwassen en kan doen wat hij wil. Een heel lastig dilemma voor elke ouder met een speciaal kind. Vandaag maar eens kijken hoe het eruitziet, of hij nog spullen nodig heeft, hem helpen met een kast opzetten, dat soort dingen. Hij overziet niet alles. Daar heeft hij echt meer hulp bij nodig dan andere kinderen die op kamers gaan. Dat zal voor velen van u ongetwijfeld herkenbaar zijn. Ik ga aan de slag, even niet voor Per Saldo, maar in de rol van ‘moeder speciaal’.

 

Aline