Waar nodig moeten gemeenten langdurig beschikken

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatwerk in individuele situaties. Hierbij past het niet om iedereen standaard een beschikking met een beperkte duur te geven. Bij mensen met een levenslange beperking of aandoening is het juist logisch dat de beschikking voor een langere tijd geldt. Wij hameren hier al lange tijd op.

Ook de Tweede Kamer vindt dat dit de dagelijkse praktijk moet zijn. De minister van VWS heeft inmiddels afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In een bericht roept de VNG gemeenten op bij het afgeven van beschikkingen zoveel mogelijk aan te sluiten op de specifieke situatie van de hulpvrager.

Verbeteren uitvoering Wmo

De VNG is bezig met verbeteringen voor de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Een belangrijk onderdeel op de korte termijn is de duur van beschikkingen. In bovengenoemd bericht staat onder meer: ‘In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd. De motie die is aangenomen door de Tweede Kamer spreekt de nadrukkelijke wens uit dat gemeenten dit, daar waar dit nog geen dagelijkse praktijk is, doen. De Wmo 2015 biedt die mogelijkheid. Wel is het dan van belang dat de gemeente de cliënt niet uit het oog verliest en periodiek beziet of de ondersteuning nog steeds een passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Voor cliënten met een levenslange en/of levensbrede beperking is het van belang zekerheid over hun ondersteuning te hebben. Naast zekerheid voor de cliënt heeft het beschikken voor een langere periode ook voordelen voor gemeenten ten aanzien van de administratieve lasten. Minder beschikkingen betekent meer tijd voor het goede gesprek met nieuwe cliënten en meer tijd om periodiek in gesprek te zijn met bestaande cliënten. Een andere mogelijkheid om administratieve lasten te verminderen is het vaker toepassen van de ambtshalve verlenging van beschikkingen.’

Resultaat van onze lobby

Wij zijn al een hele tijd bezig om partijen hierop te wijzen en te zorgen dat maatwerk ook daadwerkelijk wordt geïndiceerd. Wij zijn blij dat er nu gehoor aan wordt gegeven. Wij houden uiteraard bij of gemeenten het ook werkelijk gaan uitvoeren.

De uitgangspunten die gelden voor de Wmo gelden ook voor de Jeugdwet. Ook voor kinderen onder de 18 jaar geldt het bieden van maatwerk in individuele situaties. Ook hier oefenen we onze druk uit.

Wat kun jij doen?

In je persoonlijk plan leg je jouw situatie schriftelijk vast. Bijvoorbeeld welke zorg heb je nodig? En wie wil je daarbij inschakelen? Je kunt hierin ook meteen aangeven dat je langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebt. Na je melding bij de gemeente of bij herindicatie krijg je een onderzoek, ook wel persoonlijk of keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek gaat het om jouw persoonlijke omstandigheden. Je kunt dus prima zeggen dat je langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebt.

Wij horen graag van jou hoe jouw gemeente omgaat met aanvragen voor hulp. Geven zij jou een beschikking die kort (tot een jaar) of langer duurt? En waarom doen zij dat? Wij horen graag positieve en negatieve ervaringen. Gemeenten waar het goed gaat als voorbeeld voor de anderen dienen. En in onze lobby kunnen wij melden bij welke gemeenten het minder gaat.

Vervolg

We hebben veel reacties van jullie ontvangen. Daar gaan wij mee aan de slag.