Vrijstelling eigen bijdrage Wmo

Minister De Jonge van VWS heeft de kamer in een brief laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de Wmo in de maanden april en mei 2020 niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van het CAK ontvang je bericht over dit besluit en zij zorgen ook voor de administratieve afhandeling.

De reden is dat het te ingewikkeld zou worden om per cliënt te kijken of deze wel of niet de zorg en/of ondersteuning heeft gehad. Vandaar dat de regeling voor iedereen geldt. Minister De Jonge benadrukt wel dat alle inspanningen van gemeenten en aanbieders erop gericht moet zijn om zo snel en zoveel mogelijk de zorg door te laten gaan. Regulier waar het kan, alternatief waar nodig en mogelijk. Dit moet gebeuren in overleg met de zorgvrager. In de brief geeft hij een volledige update van de stand van zaken, zoals over het opengaan van de scholen, sporten, beschikbaarheid beschermende materialen en testen. We gaan over bepaalde zaken in deze brief in gesprek met het ministerie.

Eigen bijdrage en Wlz

Voor de eigen bijdrage Wlz, zowel pgb als zorg in natura, zijn er vooralsnog geen voornemens om deze te wijzigen als gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen. Heb je vragen over jouw eigen bijdrage, dan kun je contact opnemen met uw zorgkantoor of het CAK.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan alle gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?  Meld dit direct bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS en betrokken partijen. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.