Op donderdag 25 januari 2018 sprak de Tweede Kamer over wijkverpleging, dementie en palliatieve zorg. Aanleiding tot dit debat was het rapport van het Nivel, ‘Evaluatie van de wijkverpleging’. Namens het kabinet was minister De Jonge van VWS aanwezig. Ter voorbereiding van dit algemeen overleg schreef Per Saldo een brief. Na afloop van het debat roept Per Saldo budgethouders op hun verhaal te delen.

Vrije keuze

Per Saldo benadrukt in haar brief dat zorgverzekeraars mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging veel beter moeten informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben: pgb of zorg in natura. Veel mensen weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben, dat ze zelf de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoet komt aan hun behoefte aan ondersteuning.

Verdere punten van Per Saldo

  • De indicatie moet worden gesteld onafhankelijk van welke belang ook, waarbij niet gestuurd wordt naar zorg in natura
  • De mogelijkheden om het pgb flexibeler in te zetten moeten worden vergroot
  • Bij palliatieve zorg is een verkorte aanvraagprocedure dringend gewenst
  • Meer uniformiteit bij de aanvraag voor zorg, niet in elke wet andere regels
  • Doe iets aan het tekort aan wijkverpleegkundigen die een indicatie kunnen stellen
  • Wat veroorzaak de enorme daling van het aantal budgethouders

Brief Per Saldo AO wijkverpleging 25 januari 2018

Het debat

Per Saldo volgde het debat ter plekke en hoorde Sophie Hermans (VVD), Evert-Jan Slootweg (CDA), Corrie van Brenk (50+), Gert-Jan Segers (CU) en Fleur Agema (PVV) meerdere onderwerpen uit haar brief aanhalen. Belangrijke punten voor budgethouders:

  • In de beantwoording door minister Hugo de Jonge gaf hij aan dat de keuzevrijheid voor een pgb geborgd is. De minister kent zelf geen signalen over het sturen naar zorg in natura voorzieningen bij het indiceren door wijkverpleegkundigen in de Zvw.
  • Ook gaf de minister aan dat palliatieve terminale zorg geënt moet zijn op hoe het leven is ingericht, waar mensen eigen keuzes kunnen maken en hun wensen mogen uiten voor zorg en zorgverleners. 24-uurszorg in de laatste fase zou ook geen issue mogen zijn.
  • De minister heeft een onderzoek ingesteld naar ongecontracteerde zorg omdat deze aanzienlijk toeneemt. Fleur Agema stelt hierbij terecht dat het niet zo moet zijn dat ongecontracteerde zorg gezien moet worden als onrechtmatige zorg en het hierdoor als onwenselijk beschouwd zou kunnen worden. Deze zorg betreft in het overgrote deel de kleinere aanbieders en zzp-ers die juist maatwerk bieden en ook daadwerkelijk 24uurs zorg.

Onderzoek

Lees het rapport Evaluatie van de wijkverpleging: ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals van Nivel.

Uw ervaringen

Heeft u ervaring met een indicatiegesprek voor verpleging en verzorging in de Zvw waarbij werd aangestuurd op zorg in natura? Vertel ons uw verhaal via het e-mailformulier, met als onderwerp ‘Indicatie Zvw’ .