Vragen politieke partijen over maatregelen voor budgethouders

Ook Tweede Kamerleden stellen de vragen en problemen van budgethouders continu aan de orde. Hieronder de vragen die zijn gesteld. Hierop moet nog antwoord komen.

Schriftelijke vragen John Kerstens, PvdA

Schriftelijke vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur over de problemen van pgb-budgethouders vanwege het corona-virus:

 • Heeft u kennisgenomen van de dringende oproep van belangenvereniging Per Saldo om maatregelen te treffen voor budgethouders die zich nu vanwege het corona-virus geconfronteerd zien met problemen wat betreft de continuïteit van hun zorg en/of ondersteuning?
 • Kunt u zich de zorgen van budgethouders voorstellen?
 • Bent u het met vragensteller eens dat het belangrijk is dat de zorg en/of ondersteuning van budgethouders ondanks de huidige situatie zo ongestoord mogelijk kan worden gecontinueerd?
 • Bent u van mening dat net zoals dat het geval is ten aanzien van gecontracteerde zorgaanbieders ook vanuit een persoonsgebonden budget gefinancierde zorg en/of ondersteuning moet worden doorbetaald als deze zorg en/of ondersteuning (tijdelijk) niet geleverd kan worden als gevolg van de maatregelen vanwege het Coronavirus?
 • Bent u bereid het mogelijk te (laten) maken dat budgethouders die nu niet naar de dagbesteding kunnen de daarvoor bedoelde middelen kunnen inzetten voor individuele zorg en/of ondersteuning thuis als ook dat eventuele extra kosten vanwege het moeten inzetten van duurdere zorg en ondersteuning worden vergoed?
 • Bent u bereid tijdelijk zorg en/of ondersteuning te betalen waarvoor nog geen zorgovereenkomst is gesloten nu deze onder de huidige omstandigheden soms op zeer korte termijn moet worden georganiseerd als ook deze achteraf niet terug te vorderen?
 • Bent u bereid om tijdelijk de zogenaamde ‘40-uursnorm’ buiten werking te laten nu dat in voorkomende gevallen noodzakelijk is om de benodigde continuïteit van zorg en/of ondersteuning te borgen?
 • Bent u van mening dat ook pgb-houders moeten kunnen beschikken over beschermende materialen voor hun zorgverleners (zodat zij minder risico looen besmet te raken) en dat zij daar aanspraak op moeten kunnen maken?
 • Bent u bereid direct naturazorg beschikbaar te stellen voor budgethouders die als gevolg van de Corona-crisis zelf (tijdelijk) geen zorg en/of ondersteuning kunnen organiseren, zodat zorg en/of ondersteuning worden gecontinueerd?

Schriftelijke vragen Vera Bergkamp, D66

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over de dringende oproep van Per Saldo over de onzekerheden bij pgb-houders aangaande het coronavirus

 • Heeft u kennisgenomen van de dringende oproep van Per Saldo over de gevolgen van het coronavirus voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb)?
 • Welke actie heeft u ondernomen naar aanleiding van het signaal van Per Saldo dat zij vaak geen duidelijkheid hebben over zeer nijpende vragen die dagelijks bij hen binnenkomen?
 • Bent u ook van mening dat budgethouders in deze tijd snelle antwoorden nodig hebben op vragen met betrekking tot de knelpunten die zij ondervinden rondom het coronavirus?
 • Op welke manier wordt geborgd dat budgethouders en zorgverleners in de verpleging en verzorging van ouderen en gehandicapten voldoende toegang hebben tot beschermende materialen? Op welke wijze zijn deze zorgprofessionals aangesloten bij de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ)?
 • Bent u bereid ervoor te zorgen dat het pgb doorbetaald wordt, ook als de zorg niet geleverd kan worden als gevolg van (de maatregelen aangaande) het coronavirus, zodat de continuïteit van zorg en het inkomen voor zorgverleners niet in gevaar komen?
 • Kunt u toezeggen om tijdelijk flexibel om te gaan met de 40-uursnorm om voldoende zorg voor pgb-houders te waarborgen?
 • Bent u bereid voor een oplossing te zorgen als door het wegvallen van collectieve zorg (zoals dagbesteding) pgb-houders duurdere individuele zorg moeten inkopen en daarvoor de beschikking niet altijd toereikend is? Zo ja, geldt die oplossing dan ook voor woon- en ouderinitiatieven?
 • Is het mogelijk voor budgethouders om direct naturazorg te ontvangen indien het door (de maatregelen aangaande) het coronavirus niet mogelijk is om zorg te ontvangen via een pgb? Zo nee, bent u bereid actie te ondernemen om dit wel mogelijk te maken?
 • Hoe wordt er in deze situatie omgegaan met (her)indicatieprocedures van ouders met kinderen met een intensieve zorgvraag? Wordt er voldoende rekening gehouden met een ook voor hen moeilijke situatie, zodat zij niet onnodig (administratief) worden belast?
 • Bent u bereid tot tijdelijke administratieve (ambtshalve) verlengingen als tijdelijke oplossing om deze groep ouders te ontlasten?