De Tweede Kamer debatteert komende week over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Per Saldo heeft de punten die verbeterd kunnen worden en zwaar wegen voor budgethouders, samengevat in een brief aan de Kamer.

Samengevat de belangrijkste punten voor pgb-houders:

  • Haal drempels weg bij de toegang voor de Wmo en geef mensen een echte keuze
  • Zorg voor reële toereikende tarieven
  • Maak een einde aan vreemde inperkende maatregelen
  • Zorg voor kaders gebruikelijke zorg binnen het gemeentelijk domein
  • Zorg dat hulpmiddelen vanuit een pgb ook betaalbaar zijn

Daarnaast hebben samen met andere patiëntenorganisaties in een gezamenlijke brief nog aandacht gevraagd voor abonnementstarieven, hulpmiddelen/woningaanpassingen en het gebrek aan toezicht en tegenkracht.

Keuzevrijheid om te kunnen kiezen voor informele hulp vanuit een pgb

We zien nog te vaak dat informele hulp wordt afgewezen of niet goed wordt beoordeeld in het gemeentelijk domein. Bij zorg en ondersteuning vanuit een pgb kijk je, na de toekenning, wie deze zorg het beste kan geven. Dit kan een professionele (formele) zorgverlener zijn of een niet professionele zorgverlener dan wel iemand uit het eigen netwerk (informele zorgverlener). We zien vaak strubbelingen ontstaan bij de keuze om de zorg en ondersteuning informeel te organiseren, vaak tot rechtszaken aan toe.

Reële tarieven in het gemeentelijk domein

Op 1 juni 2017 is de AMvB over een reële prijs voor dienstverlening op grond van de Wmo 2015 in werking getreden. Zonder reële prijs (en dus toereikende maximum tarieven) kan niet van een budgethouder verwacht worden dat hij/zij voldoende kwalitatief goede medewerkers in dienst kan nemen. Per Saldo krijgt echter signalen over ontoereikende tarieven. Wij hebben gevraagd of een onderzoek kan plaatsvinden met betrekking tot de prijsontwikkeling van tarieven van de afgelopen jaren.

Maak een einde aan vreemde inperkende maatregelen

Beleidsvrijheid leidt regelmatig tot vreemde beslissingen bij gemeenten. Wij hebben de Kamerleden een paar voorbeelden gegeven van vreemde inperkende maatregelen, die gemeenten hebben gesteld. Wij vragen aandacht om hier een einde aan te maken.

Zorg voor kaders gebruikelijke zorg

Indicatiestellers binnen gemeenten kunnen nog steeds moeilijk het onderscheid maken tussen gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg.
Door de beleidsvrijheid en het ontbreken van heldere richtlijnen ontstaan in de praktijk grote verschillen tussen de beoordeling van gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg en dus in de uiteindelijke indicatie die wordt afgegeven. Er moeten handvatten komen voor gemeenten over gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg zodat de verschillen niet onaanvaardbaar worden.

Hulpmiddelen

Ten slotte willen wij aandacht vragen voor vanuit pgb gefinancierde hulpmiddelen. Regelmatig krijgt Per Saldo signalen over niet toereikende tarieven. Bij aanschaf van een enkel hulpmiddel kan men onmogelijk eenzelfde kortingspercentage realiseren in de prijsafspraken waardoor het budget niet voldoende is om het hulpmiddel aan te schaffen. Hulpvragers kiezen voor aanschaf met een pgb omdat zij er dan zeker van zijn dat een hulpmiddel volledig aansluit bij de hulpvraag.

Laat invoering abonnementstarief niet saboteren

Wij vragen de Kamer om er bij de minister op aan te dringen:

  • dat hij gemeenten laat weten dat begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het abonnementstarief dienen te vallen
  • en dat hij een monitor opzet om deze onwettelijke verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen te volgen

Zorg dat afspraken over hulpmiddelen leiden tot echte verbeteringen

Bij hulpmiddelen gaat nog steeds veel mis. Vaak duurt de levering lang, is er sprake van slechte service en is de kwaliteit benedenmaats. Ook bij woningaanpassingen doen zich problemen voor. Het heeft ertoe geleid dat het ministerie van VWS en VNG voor de zomer afspraken hebben gemaakt over een verbeteragenda. Op papier zien al deze plannen er mooi uit. Wij vragen de Kamer er bij de Minister op aan te dringen: ook te onderzoeken of dit echt tot merkbare verbeteringen leidt.

Pak het gebrek aan toezicht en tegenkracht aan

Rechters hebben recent belangrijke richtinggevende uitspraken gedaan over de bedoeling en uitvoering van de WMO. Toch zien we helaas maar al te vaak dat gemeenten zich weinig aantrekken van de voorliggende jurisprudentie. Naar onze mening speelt hierbij mee dat het toezicht in het sociale domein te wensen overlaat en dat de tegenstem ontbreekt.

Wij hebben de Kamer gevraagd om aan de minister te vragen:

  • Herkent de minister dit beeld?
  • En wat wil de minister eraan doen om de toezicht op het WMO-beleid te verbeteren en de positie van de lokale belangenbehartiging te versterken

Meer informatie

Het debat over de Wmo vindt plaats in de Klompezaal en is live te volgen op woensdag 26 september 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Brief-Per-Saldo-voor-AO-Wmo-d.d.-26-september-2018

Brief-VWS-AO-Wmo-26-09-verstuurd-met-andere-patientenorganisaties

Agenda-AO-26-september-2018