Voorkom onnodige lasten en kosten voor ouderinitiatieven

De Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) geldt vanaf 1 juli 2021. De vergunningplicht die hieraan verbonden is, heeft zeer nadelige gevolgen voor ouderinitiatieven. Zij moeten extra kosten maken en worden onnodig zwaarder belast. We hebben de Kamer gevraagd schriftelijke vragen te stellen om dit te voorkomen.

De Wtza bepaalt onder andere dat er een toelatingsvergunning moeten worden aangevraagd door instellingen:
  • die zorg geven vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of
  • Wet langdurige zorg (Wlz) en
  • die meer dan 10 personen in dienst hebben..
Om toegelaten te worden moeten zij aantonen dat er goed wordt bestuurd. Er moeten daarom 3 externe onafhankelijke toezichthouders worden benoemd die de ouders en de bewoners moeten controleren of zij kwalitatief goede zorg inkopen voor het doel waar het budget voor bestemd is. Dit geldt ook voor ouderinitiatieven.

Fraude

De Wtza is bedoeld om fraude te voorkomen. Dat komt voor als er een bedrijfsmatig belang is. Ouderinitiatieven werken niet bedrijfsmatig. Zij behoren daarom niet tot die groep. Integendeel. Ouders richten een wooninitiatief op om kwalitatief goede zorg voor hun kind te garanderen. Door fraude te plegen zouden zij hun eigen kind rechtstreeks benadelen. Wij kennen dan ook geen enkel geval van fraude door ouderinitiatieven.

Geen uitzondering

De Wtza is in januari aangenomen door de Tweede Kamer. Maar er werd een voorstel – motie – van Groen/Links en CU aangenomen, om te voorkomen dat ouderinitiatieven zich hier ook volledig aan moeten onderwerpen. Het kabinet wordt in deze motie verzocht met Per Saldo en de ouderinitiatieven in gesprek te gaan en alles in het werk te stellen om onnodige administratieve en financiële lasten te voorkomen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden, alleen liep het anders dan verwacht. Medewerkers van het ministerie van VWS kwamen ons vertellen dat zij geen reden hebben om voor ouderinitiatieven een uitzondering te maken. Wij zijn het daar niet mee eens.

Voorwaarden voor toelating

Er wordt op twee punten gecontroleerd:
  1. Er moet sprake zijn van een open bestuursstructuur en bedrijfsvoering met een intern onafhankelijke toezichthouder, of een raad van toezicht of een raad van commissarissen;
  2. Er moet worden aangetoond dat er goede kwaliteit van zorg wordt geleverd.

Waarom niet voor ouderinitiatieven?

Ten eerste omdat de eisen die gesteld worden aan het bestuur totaal niet in verhouding staan tot de grootte van ouderinitiatieven. Met meer dan 10 personen in dienst moeten zij aan dezelfde eisen voldoen als grote instellingen met duizenden medewerkers. Er wordt vanuit gegaan dat de bewoners van ouderinitiatieven beschermd moeten worden tegen de belangen van het bestuur. Vertegenwoordigers van de bewoners vormen zelf het bestuur. Zij zijn er niet op uit voor eigen gewin hun eigen kind te duperen en uit te buiten. Bovendien, als ook zij aan de Wtza-verplichting moeten voldoen brengt dit extra kosten met zich mee, die zwaar drukken op het budget van een kleinschalig ouderinitiatieven. Kosten die betaald moeten worden uit de pgb’s, waardoor er minder zorg aan de zorg voor de bewoners kan worden besteed. Dit komt de bewoners niet ten goede, zij worden er juist door benadeeld. Wij willen voorkomen dat ouderinitiatieven te maken krijgen met deze extra kostenpost. En dan het punt van kwaliteit van zorg. De reden waarom ouders een wooninitiatief hebben opgericht is juist goede kwaliteit van zorg voor hun naasten. Zij leggen hiervoor verantwoording af aan het zorgkantoor. Goede kwaliteit is vanzelfsprekend. Immers, geen enkele ouder zal slechte zorg inkopen voor zijn kind.

Hoe verder?

De Tweede Kamer heeft in januari 2020, de Eerste Kamer in juni 2020 haar goedkeuring gegeven aan de uitvoering van de wet Wtza. Tot 3 juli hebben Kamerleden de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het concept uitvoeringsbesluit WTza. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de uitvoering wordt aangepast voor ouderinitiatieven, voordat de wet op 1 juli 2021 in werking treedt.

Brieven downloaden