Versoepeling coronamaatregelen aangekondigd

Tijdens de persconferentie op 19 mei 2020 heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, aanpassingen van maatregelen genoemd. Het gaat onder meer over dagbesteding, bezoekregeling binnen de zorgorganisaties en thuis, vervoer en onderwijs. De aanpassingen worden vanaf nu stapsgewijs ingevoerd. We hebben het belangrijkste nieuws uit zijn brief aan de Tweede Kamer voor je op een rij gezet.

De periode van de eerder getroffen maatregelen, zoals extra, vervangende zorg inhuren en niet-geleverde zorg doorbetalen, is verlengd tot 1 juli 2020. We hadden liever gehad dat deze periode langer zou zijn om budgethouders meer zekerheid te geven, gezien opzegtermijnen en het maken van roosters voor de zorgverleners.

Persoonlijke beschermende materialen (pbm)

We hebben al eerder gemeld dat bij verdenking op besmetting met corona de huisarts een recept uitschrijft voor een korte termijn pakket. Het ministerie van VWS stelt deze pakketten voor elke budgethouder die (positief) test per 19 mei 2020 gratis ter beschikking.Verder is afgesproken dat als medewerkers die ondersteuning vanuit de Wmo verlenen in een situatie terecht komen waar het niet zeker is of de hulpvrager besmet is en ondersteuning nodig is, zij ook een reservepakket beschermende materialen kunnen krijgen. Medewerkers die als zzp’er werken of uit een pgb worden betaald kunnen deze materialen vanaf 19 mei 2020 bestellen op de website van Solo partners. De V&VN heeft voor de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten een handreiking opgesteld die op 14 mei 2020 is gepubliceerd. Deze bevat handvatten voor de praktijk, inclusief voor situaties wanneer afgeweken kan worden van de norm en beschermende materialen gebruikt kunnen worden. Het basisdocument is van toepassing op alle sectoren buiten het ziekenhuis en geeft ook sectorspecifieke uitgangspunten en voorbeelden voor de verpleegzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg. Het is een handreiking die nog in de komende tijd nog aangevuld kan worden. We zijn met V&VN in gesprek over aanvullingen voor zorg en ondersteuning thuis, ook vanuit de Wmo.

Dagbesteding

Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedereen weer een vorm van dagbesteding aangeboden. Dat geldt voor mensen die in een zorgorganisatie, ouder-/wooninitiatief of thuis wonen. Hierbij moeten natuurlijk de algemene hygiënemaatregelen en de anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen. Voor 1 juni 2020 moet de zorgaanbieder contact opnemen, afspraken maken met de budgethouder en/of naasten hoe de dagbesteding ingevuld gaat worden. Voor 25 mei 2020 is er een handreiking voor dagbesteding beschikbaar. Deze helpt zorgaanbieders om op tijd de versoepelingen op een verantwoorde manier te regelen. Zorgaanbieders passen het toe en stellen geen aanvullende eisen. Op 1 juni 2020 is voor iedereen dagbesteding geregeld. Dit kan ook een aangepaste of alternatieve vorm van dagbesteding zijn. Er wordt gewerkt aan een protocol om per 1 juni 2020 collectief vervoer per taxi weer op te starten. En er komt ook nog een handreiking voor logeeropvang. De zorgaanbieder neemt de komende periode contact op om te overleggen, zodat iedereen op 1 juli 2020 een afspraak heeft gemaakt over logeren.

Bezoekregeling

Vanaf 25 mei 2020 verruimen zorgorganisaties in goed overleg met professionals, bewoner en  naasten waar dat kan hun bezoekregeling. Vanaf 25 mei 2020 kunnen kinderen en jongeren bezoek krijgen van twee vaste bezoekers. Ook voor kwetsbare mensen thuis is het mogelijk om vanaf 25 mei 2020 bezoek te ontvangen. Hierover zijn nog wel vragen gesteld aan het RIVM hoe dit zo veilig mogelijk kan. Voor alle bezoekregelingen geldt dat iedereen zonder klachten moet zijn en de richtlijnen van het RIVM en hygiënevoorschriften volgt.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Ook in het vso geldt vanaf 2 juni 2020 weer open op basis van de anderhalve meterregel. Meer maatwerk zal nodig zijn om dit mogelijk te maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bepaalde leerlingen om medische redenen niet, of niet meteen, volledig gebruik maken van fysiek onderwijs. En uiteraard is het in het vso nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuisblijven. In het leerlingenvervoer voor het vso wordt gehandeld volgens het kader dat het RIVM heeft opgesteld. De gezondheidscheck (triage) vormt de basis voor de beslissing om een persoon te vervoeren. Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen betrokkenen wordt waar mogelijk aangehouden. Waar dat niet mogelijk is, wordt gehandeld in lijn met het kader van het RIVM. Voor onderwijspersoneel in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid als op basisscholen. En voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zal een ruimer testbeleid gelden, waaronder alle leerlingen zich zo nodig kunnen laten testen.

Jeugdzorg, jeugd GGz en jeugd met een beperking die (L)VB zorg ontvangt

Voor deze groep kinderen en jongeren gelden de volgende afspraken:
  • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in een zorgorganisatie, pleeggezin of gezinshuis mogen vanaf 1 juni 2020 bezoek ontvangen van 2 vaste personen. De beperkingen voor bezoek van kinderen en jongeren vanuit de zorgorganisatie aan thuis worden opgeheven, als de hygiënerichtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.
  • Dagbesteding, dagopvang en behandeling voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op locatie wordt per 1 juni 2020 weer opgestart. Sinds 11 mei 2020 was dit voor kinderen t/m 12 jaar op veel locaties al de praktijk, analoog aan de openstelling van het basisonderwijs. Ook vervoer van en naar de locaties kan vanaf 1 juni 2020 weer plaatsvinden. Hiervoor gelden de richtlijnen voor het leerlingenvervoer.
Bovendien is voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar die jeugdzorg, jeugd GGz of (L)VB zorg ontvangen de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling niet van toepassing.

Wooninitiatieven

Wooninitiatieven die in financiële problemen komen door het overlijden van een bewoner en op korte termijn geen nieuwe bewoners kunnen vinden met een pgb-Wlz kunnen contact opnemen met het zorgkantoor. Samen wordt gekeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld tijdelijk het pgb van de lege plaatsen en de budgethouders, die hier zelf voor kiezen, omzetten naar zorg in natura. We zijn nog in overleg om dit ook voor ouderinitiatieven en voor budgethouders met een pgb via de Wmo geregeld te krijgen.

Toekomst

Verder heeft de minister het volgende geschreven: ‘Bovengenoemde stappen bieden een perspectief op een verruiming van maatschappelijke deelname en maken onderdeel uit van de COVID 19 strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte die in samenspraak met vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking wordt ontwikkeld. De strategie moet er enerzijds toe bijdragen dat we mensen met een beperking zo goed mogelijk ondersteunen bij de gevolgen die de crisis voor hen heeft, en er anderzijds breed aandacht is voor deze doelgroep bij de invulling van de 1,5 meter samenleving, zodat zij op voet van gelijkheid kunnen blijven meedoen. De algemeen geldende kaders die hiervoor het uitgangspunt vormen zijn namelijk niet zonder meer geschikt voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte. Denk daarbij aan looproutes die met tape op de grond worden geplakt, maar niet zichtbaar zijn voor mensen met een visuele beperking, aan het bieden van assistentie op stations waarbij 1,5 meter niet altijd mogelijk is, aan langdurig (hoger) onderwijs op afstand dat ook voldoende (digitaal) toegankelijk moet zijn Er moet vanuit meerdere maatschappelijke domeinen rekening worden gehouden met de impact van de maatregelen op mensen met een beperking. Dit is in lijn met het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit vraagt om een bredere betrokkenheid en draagvlak van zowel andere departementen als partijen zoals VGN, VNG en MKB Nederland.’

Doe mee

We zijn en blijven uiteraard ook gevraagd en ongevraagd betrokken bij maatregelen in de toekomst. Daarom willen we  jouw mening weten. Hoe pakken de maatregelen voor jou als budgethouder in de praktijk uit? Kun je je zorg en/of ondersteuning goed regelen? Waar loop je tegenaan? Wat baart je zorgen richting de toekomst? Laat het ons anoniem weten via onze vragenlijst.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Bijvoorbeeld dagbesteding regelen en bezoek mogelijk maken, maar ook extra, vervangende zorg vergoeden. Heb je toch nog problemen? Meld dit direct bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS en betrokken partijen. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.