In de voorbereiding op het overleg heeft Per Saldo een brief gestuurd naar de kamerleden om onze punten onder de aandacht te brengen.

Negatief rapport, positief ministerie

De Kamerleden beginnen hun betoog allemaal met het feit dat het BIT-rapport erg negatief en kritisch is, maar de minister brengt een veel positievere visie op het portaal naar voren. Het BIT-rapport is ook enigszins verouderd. De positieve visie van het ministerie en de gebruikers is voor de Kamerleden niet goed te rijmen met het negatieve BIT-rapport. Ze geven aan dat ze niet goed kunnen beoordelen hoe ze dit nu moeten zien.  Kamerleden vragen dan ook om een snel en kort onderzoek over wat de stand van zaken van het nieuwe systeem op dit moment is. De minister geeft aan dit een goed idee te vinden.

Pilot representatief?

Verder zijn er twijfels of de lopende pilot bij DSW zorgkantoren en de gemeente Westland wel representatief is. Kamerleden hebben de minister gevraagd om de pilot uit te breiden naar een ander zorgkantoor en een andere gemeente om een beter beeld te krijgen.

De minister deed een voorstel om dit in een andere regio te doen door middel van schaduwdraaien. Dit houdt in dat er proefgedraaid wordt zonder dat daadwerkelijk de gegevens worden ingevoerd. Kamerleden geven aan dat zij vinden dat dit station al gepasseerd is en dat hun voorkeur uitgaat naar volledig meedraaien.

Hoop op een succes

Ondanks de kritische vragen van de Kamerleden geven ze wel allemaal aan dat ze hopen dat het budgethoudersportaal slaagt. De ervaringen van de eerste gebruikers zijn erg positief en ook de demonstratie die de Kamerleden gehad hebben zorgt voor vertrouwen in het systeem. Het zou een grote verbetering zijn voor de budgethouders, voor wie we dit allemaal doen. Desalniettemin moeten we wel zien te voorkomen dat we te maken krijgen met een situatie zoals in 2015. We moeten overgaan naar een systeem dat goed werkt, zorgvuldigheid staat hierbij voorop.

Zorgen begrijpelijk

De minister geeft aan dat hij de zorgen van de Kamerleden snapt. Wel blijft de minister bij zijn standpunt dat hij vertrouwen heeft in het systeem en dat het BIT-rapport inmiddels achterhaald is. Met de conclusie van het BIT-rapport is hij het niet eens. Zo negatief als het rapport is, doet geen recht aan de vele stappen die zijn gezet. De aanbevelingen uit het rapport zijn echter zeer nuttig en ook grotendeels al opgepakt door het ministerie. Het ministerie is verantwoordelijk voor het  budgethoudersportaal. Het is wel belangrijk om stappen te blijven zetten. Door iedere keer kleine stapjes te zetten wordt de zorgvuldigheid gewaarborgd, een situatie zoals die in 2015 heeft plaatsgevonden is daarom hier niet denkbaar.

Overdracht van DSW naar ICTU

Van 1 januari 2019 tot 1 april 2019 is de overdrachtsfase van het portaal van DSW naar ICTU als tijdelijke beheerder (zie ook ons eerdere bericht hierover). In deze maanden zal het ICTU nog een test doen of het systeem ook goed draait op hun eigen systeem.

In de eerste week van januari 2019 zal de minister nog een brief aan de Kamer sturen. Hierin zal hij onder andere schrijven hoe het portaal wordt overgedragen en wanneer er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de huidige stand van zaken en of het verantwoord is om op dat moment over te dragen.

Het portaal gaat door

De minister heeft aangegeven dat het systeem doorgaat. Wel benadrukt de minister dat we stapsgewijs gaan werken. Voordat een volgende stap genomen wordt moet bekeken worden of de tijd al rijp is om een volgende stap te zetten of dat dit misschien nog even moet wachten. Op die manier is zorgvuldigheid gewaarborgd. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, maar de snelheid moet er wel in blijven.

Ontmoedigingsbeleid pgb

Er werd ook een vraag gesteld of de minister de signalen herkent dat veel gemeenten een ontmoedigingsbeleid hebben ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb). In het gemeentelijk domein neemt het aantal pgb de afgelopen jaren enorm af.

De minister geeft aan dat hij de signalen kent en dat hij ook een overzicht van Per Saldo heeft ontvangen waar signalen staan uitgeschreven. De minister geeft aan dat in een aantal situaties terecht pgb aanvragen worden afgewezen omdat in die situaties het niet passend is. Echter krijgt de minister ook signalen waarbij er wel degelijk sprake zou kunnen zijn van een structureel ontmoedigingsbeleid. De signalen die hij van Per Saldo ontving lijken onder dit laatste te vallen.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is blij dat het systeem  ingevoerd gaat worden. Wij vinden de zorgvuldigheid hierbij ook erg belangrijk. We maken dit systeem voor de budgethouders, dus zij moeten ook niet de dupe worden van een nieuw systeem.