Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wml. Vanaf die datum is het verplicht om aan zorgverleners met een overeenkomst van opdracht  minimaal het minimumloon, plus 8% vakantiegeld uit te betalen.  Vanaf 22 jaar is dat € 10,93 per uur (inclusief vakantiegeld). Onder de 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. De bedragen leest u op www.svb.nl/pgb. Onder een overeenkomst van opdracht valt ook de overeenkomst met partner/familielid. Wat u in dat geval moet doen leest u hieronder. Verderop leest u wat de Wml precies inhoudt.

Wat betekent de Wml voor mensen met een pgb?

  • Betaalt u zorgverleners vanaf 22 jaar met bovengenoemde overeenkomst meer uit dan € 10,93 per uur, dan hoeft u niets te doen aan het uurtarief, maar moet u wel het wijzigingsformulier van de SVB invullen, waarop u aangeeft dat u uitbetaalt inclusief vakantiegeld. Dit wijzigingsformulier, dat speciaal is gemaakt in het kader van de aanpassing aan de Wml, heeft de SVB u in december toegestuurd. Zo niet, dan kunt u dit alsnog aanvragen bij de SVB.
  • Betaalt u zorgverleners vanaf 22 jaar met een partner/familieovereenkomst minder uit dan € 10,93 per uur, dan hoeft u voorlopig nog niets te doen. U hoort er in 2018 meer over.
  • Sluit u vanaf 1 januari 2018 een nieuwe zorgovereenkomst met een zorgverlener af, dan moet deze voldoen aan de Wml. Ook als de zorgverlener een partner of familielid in de 1e of 2e graad is. Gebruik de meest recente versie van de modelovereenkomst, waarop deze aanpassing is verwerkt.
  • Meest gestelde vragen Wml

Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/pgb.

Wml, de feiten

In 2016 is het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet minimumloon en vakantiebijslag (Wml) aangenomen, waarin is geregeld dat het minimumloon ook gaat gelden voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning. De regering is van mening dat deze mensen ook recht hebben op het minimumloon. Andere achterliggende redenen zijn – overigens niet direct van toepassing op budgethouders –  dat de overheid met deze wet oneerlijke concurrentie en schijnconstructies wil voorkomen. Afgezien daarvan hebben veel budgethouders zorgverleners in dienst die niet werken op basis van een arbeidsovereenkomst. De wetswijziging heeft daarom wel gevolgen voor budgethouders.

Gevolgen

Op 1 januari 2018 treedt een wijziging van de Wml in werking. De wetswijziging heeft gevolgen voor alle personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij zij dit doen in zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf (een ondernemer voor de Belastingdienst). Dit geldt ook voor overeenkomsten in het persoonsgebonden budget. De wetswijziging kan daarom gevolgen hebben voor de overeenkomsten die u op dit moment hebt afgesloten. De Wml heeft uitdrukkelijk ook betrekking op onder andere de familieovereenkomsten. Verder in dit bericht wordt ingegaan op wat u moet weten over de Wml en op de situaties waarin u actie moet ondernemen. Indien de Wml gevolgen heeft voor u, stuurt de SVB u een brief. U dient zelf te controleren of u actie moet ondernemen.

Algemeen

De wetswijziging heeft geen gevolgen voor de overeenkomsten van opdracht met een zorgorganisatie en voor de overeenkomst van opdracht met een ondernemer (voor de Belastingdienst). Voor arbeidsovereenkomsten geldt de Wml al. Voor alle andere overeenkomsten van opdracht geldt vanaf 1 januari 2018 de Wml.

Concreet

Bij overeenkomsten van opdracht moeten  zorgverleners volgens de Wml ten minste het minimumloon en 8% vakantiebijslag gaan verdienen. Voor zorgverleners van 22 jaar en ouder is dit met ingang van 1 januari 2018 een uurtarief van € 10,93 (incl. 8% vakantiebijslag). Als uw zorgverlener jonger is dan 22 jaar, moet u rekening houden met het minimum jeugdloon. Kijk voor de geldende tarieven op www.svb.nl/pgb. De hoogte van het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. De SVB past de hoogte van het afgesproken loon van de zorgovereenkomsten die op het niveau van de Wml zit ieder halfjaar automatisch aan.

Aanpassen zorgovereenkomsten

In de bestaande zorgovereenkomsten is geen afspraak opgenomen over de vakantiebijslag. Dit wordt door de Wml wel noodzakelijk. U moet met uw zorgverlener afspreken dat de vakantiebijslag maandelijks door de SVB wordt uitbetaald. Deze afspraak moet u vastleggen door middel van een wijzigingsformulier. Dit formulier ontvangt u met een brief van de SVB.
Alle nieuwe zorgovereenkomsten die vanaf 2018 ingaan, moeten sowieso voldoen aan de Wml. De standaardovereenkomsten zijn aangepast op de wetswijziging Wml en te vinden op: www.svb.nl.

Tijdelijke uitzondering voor specifieke groep

Er wordt voor één jaar (2018) een uitzondering gemaakt voor de budgethouders die al in 2017 een afgesloten en een door de SVB geadministreerd overeenkomst van opdracht hebben met een partner of familielid in de 1e of 2e graad en minder betalen dan de € 10,93 per uur.  Deze overeenkomsten vallen in 2018 niet onder de Wml. U krijgt in de loop van 2018 bericht van de SVB over hoe verder na 2018.
De minister heeft besloten een uitzondering te maken, omdat hij van mening is dat de zorg en ondersteuning die vanuit een sociale en morele overweging wordt verricht niet in alle gevallen moet worden aangemerkt als een arbeidsrelatie.

Let op!

De wetswijziging heeft gevolgen voor budgethouders binnen alle wetten. Alleen is het binnen het Zvw-pgb mogelijk dat u geen gebruik maakt van de SVB. In dat geval zal uw zorgverzekeraar u van de juiste informatie voorzien.

Is er een actie van u nodig?

In het onderstaande overzicht (bron: SVB) kunt u zien of u actie moet ondernemen of niet.

Situatie Soort overeenkomst Actie gevraagd?
1 Uw zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst met u. 1. Nee

Voor arbeidsovereenkomsten geldt de Wml al.

2 U heeft een overeenkomst met een instelling. 2. Nee

De instelling is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het minimumloon.

3 Uw zorgverlener is ondernemer. 3. Nee

Voor ondernemers geldt de Wml niet. Weet u niet zeker of uw zorgverlener ondernemer is, vraag dit dan na bij uw zorgverlener. Zie verder bij situatie 6.

4 Uw zorgverlener is uw partner of familielid in de 1e of 2e graad en u betaalt op dit moment minder dan € 10,93 per uur. 4. Nee

U valt binnen de uitzonderingsgroep. U ontvangt van de SVB een aparte brief met nadere uitleg.

 

5 Uw zorgverlener is uw partner of familielid in de 1e of 2e graad en u betaalt op dit moment meer dan € 10,93 per uur. 5. Ja

Voor deze zorgverleners geldt de Wml.

U moet met uw zorgverlener(s) een afspraak maken over het betalen van vakantiebijslag. Zie hieronder voor nadere toelichting.

6 Uw zorgverlener is geen
ondernemer en niet uw
partner of een familielid
in de 1e of 2e graad
6. Ja

Voor deze zorgverleners geldt de Wml.
U moet het uurtarief aanpassen als dat lager is dan € 10,93 per uur.
Ook moet u met uw zorgverlener een afspraak maken over het betalen van vakantiebijslag.

Toelichting  bij situatie 5 en 6 : afspraak maken over de vakantiebijslag

Als u afspreekt dat het tarief (of de tarieven) in uw zorgovereenkomst inclusief vakantiebijslag is, dan kunt u volstaan met het invullen en beiden ondertekenen van het wijzigingsformulier voor de verklaring vakantiebijslag die de SVB u toestuurt. In de verklaring is ook opgenomen dat uw zorgverlener ermee instemt dat de vakantiebijslag maandelijks wordt uitbetaald.
De SVB zal u dus verzoeken om te bevestigen dat het loon inclusief vakantiebijslag is. Indien u het vakantiegeld nog apart wil toevoegen, dan kunt u het maandelijks tarief daarop aanpassen. U dient hiervoor contact op te nemen met de SVB. Let u erop, dat een wijziging van het tarief gevolgen kan hebben voor de hoeveelheid zorg die u kunt inkopen.

Vragen

Zoals hiervoor al vermeld zal de SVB in veel gevallen contact met u opnemen. Als u na het lezen van de brief die u van de SVB ontvangt nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook de SVB bellen om te informeren naar de gevolgen van de Wml in uw situatie. Voor vragen over de hoogte van het budget en de maximumtarieven kunt u contact opnemen met het zorgkantoor, zorgverzekeraar of de gemeente.

Meer informatie