Veel besproken in notaoverleg op 26 november 2020

In onze brief voor het notaoverleg over verpleeghuiszorg, de Wet langdurige zorg, gehandicaptenbeleid, doelgroepenvervoer en Fokuswonen in de Tweede Kamer op 26 november 2020 hebben wij een aantal knelpunten benoemd.

Deze knelpunten zijn onder meer tarieven Wlz-indiceerbaren met ADL, apart beleid voor kleinschalige ouder-/wooninitiatieven gefinancierd met een pgb en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Besproken punten

De agenda van het overleg was overvol. Er is veel besproken. Kamerleden hebben onder meer de volgende punten naar voren gebracht:
  • Problemen rondom dagbesteding en corona.
  • De samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.
  • Aanpassen van zorgprofielen.
  • VN-verdrag Handicap.
  • Inspraak voor mensen met een handicap.

Dagbesteding en corona

Er is nu wel dagbesteding, maar deze is veel te beperkt. Vanwege de richtlijnen rond corona zijn de groepen kleiner, horecadagbesteding is dicht en dagbesteding is vaak alleen binnen mogelijk. De minister zegt toe hiernaar te kijken.

Samenwerking

De Tweede Kamer vraagt of de minister de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten kan verbeteren? De samenwerking is het afgelopen jaar wel op gang gekomen volgens de minister. Er is subsidie gegeven om regionale samenwerking tot stand te brengen.

Zorgprofielen

We lobbyen al jaren voor maatwerkprofielen. Ook de Tweede Kamer wil graag dat de zorgprofielen zodanig zijn dat persoonsgericht zorg mogelijk is.

Wlz-indiceerbaren met ADL

Het overgangsrecht van Wlz-indiceerbaren met ADL loopt af. Hierdoor moet een deel van deze mensen per 1 januari 2021 over naar de Wmo en Zvw. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen in een Fokus woning. Zij moeten erop kunnen rekenen dat hun zorg gewoon doorgaat. Een motie hierover is aangenomen. En de minister geeft aan dat deze mensen kunnen rekenen op de inzet van het ministerie. Het moet voor het einde van dit jaar goed geregeld zijn.

VN-Verdrag en inspraak

De minister zegt dat het VN-verdrag Handicap niet alleen een opdracht voor ministerie van VWS is, maar ook voor andere ministeries. Het is goed om na te denken wat de overheid hier volgend jaar mee gaat doen. Als je leeft met een beperking moet je kunnen rekenen op ondersteuning. Het gaat om levenslange en levensbrede steun. Naar aanleiding van de schaduwrapportage VN-verdrag Handicap zijn er zijn stappen gezet, maar mensen voelen dit nog niet altijd zo. We zijn onderdeel van de Coalitie voor Inclusie en daardoor nauw betrokken geweest bij de schaduwrapportage. Mensen met een handicap zouden hun ervaringsdeskundigheid moeten kunnen inbrengen. De Kamer neemt de motie om lokale vertegenwoordiging van mensen met een handicap of chronische aandoening te verbeteren aan.