Onderwerpen

In de voorbereiding op het overleg heeft Per Saldo de Kamerleden geïnformeerd over onze knelpunten. Vanuit Per Saldo waren diverse onderwerpen van belang, zoals:

  1. Haal drempels weg bij de toegang voor de Wmo en geef mensen een echte keuze
  2. Zorg voor toereikende tarieven
  3. Maak een einde aan vreemde inperkende maatregelen
  4. Zorg voor kaders gebruikelijke zorg binnen het gemeentelijk domein
  5. Zorg dat hulpmiddelen vanuit een pgb ook betaalbaar zijn
  6. Laat invoering abonnementstarief niet saboteren

Punten van ons ingebracht

De Kamerleden dragen punten uit onze brief en de brief die we samen met andere patiëntenorganisaties hebben verzonden aan in het debat. Zo wordt onder andere veel aandacht gevraagd voor toereikende tarieven, het abonnementstarief, de overlap tussen het sociaal domein en bijvoorbeeld de zorgverzekeringswet (Zvw) en de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Overlap van domeinen

De Kamerleden beginnen hun betoog om aandacht te vragen voor het feit dat iemand zijn maaltijdvoorziening vanuit de Wmo krijgt, maar dat iemand assisteren bij het nuttigen van de maaltijd vanuit de Zvw vergoed moet worden. Dit zorgt ervoor dat in theorie er twee mensen moeten komen voor een broodje, iemand vanuit de Wmo om deze te smeren en iemand vanuit de Zvw om hem te voeren. Dit lijkt een krom en ondoelmatig systeem dat belastend is voor de hulpvrager.

Indien deze zorg niet op elkaar is afgestemd komt het voor dat (met name ouderen) mensen verhongeren: ze hebben het eten wel, maar kunnen het niet opeten of vergeten het op te eten.
Juist bij deze overlap van domeinen zien ook wij veel problemen ontstaan; het is onduidelijk wie welk deel van de zorg moet betalen en leveren. De minister heeft toegezegd om de verzekeraars en gemeenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om de zorg goed te regelen en de afstemming dus ook goed te organiseren. Op deze manier kan gepingpong tussen domeinen worden tegengegaan. De minister geeft ook aan dat er wel ruimte is in de huidige regelgeving om het broodje bijvoorbeeld door dezelfde persoon te laten smeren en voeren; de zorgverleners moeten deze ruimte krijgen van gemeenten en verzekeraars, deze ruimte vervolgens kennen en daarna ook opzoeken.

Ontoereikende tarieven

Veel aandacht wordt gevraagd voor toereikendheid van de tarieven. Dit is voor ons een belangrijk punt. Wij krijgen vaak signalen door dat de tarieven niet toereikend zijn om kwalitatief goede zorg in te kopen. Veel Kamerleden herkennen dit punt en stellen hier dan ook vragen over aan de minister. De minister heeft hierop gereageerd dat altijd sprake moet zijn van toereikende tarieven zodat werkgevers fatsoenlijk hun personeel kunnen betalen.

Hier lijkt de minister echter voorbij te gaan aan het feit dat budgethouders ook werkgever/opdrachtgever zijn, maar de pgb-tarieven vaak niet toereikend zijn. Hij vervolgt zijn verhaal dat de pgb-tarieven altijd voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad. Het is de taak van de gemeenteraad om toe te zien op de toereikendheid van de tarieven. Wij vinden dat de minister hier het probleem niet voldoende lijkt te erkennen. Het probleem is immers duidelijk aanwezig, maar er wordt hier geen oplossing geboden.

Abonnementstarief

In het regeerakkoord is afgesproken dat per 2019 het abonnementstarief ingevoerd moet worden voor maatwerkvoorzieningen. Iedere burger met een maatwerkvoorziening moet dan iedere maand hetzelfde bedrag betalen, namelijk € 17,50. Aandacht wordt met name gevraagd voor de groep die momenteel een lager bedrag aan eigen bijdrage betaalt; zij zouden er door dit voorstel op achteruitgaan. De minister heeft aan de Kamer toegezegd dat niemand door het abonnementstarief er op achteruit gaat. De mensen die nu een lagere eigen bijdrage betalen, worden uitgezonderd en kunnen dit blijven doen.

Daarnaast is er ook veel aandacht voor het feit dat door het abonnementstarief er wellicht een perverse prikkel uitgaat naar de gemeente om zoveel mogelijk maatwerkvoorzieningen in de algemene voorzieningen te stoppen. Voor de algemene voorzieningen geldt het abonnementstarief niet en kan de gemeente zelf bepalen hoe hoog de eigen bijdrage is. Hierop heeft de minister aangegeven dat hij niet verwacht dat gemeenten dit gaan doen, omdat in 2020 ook een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gaan vallen.

Tot slot

Ondanks dat veel aandacht is geweest voor de toereikende tarieven en een aantal van onze andere punten is er voor ons nog een hoop werk aan de winkel om alle knelpunten rondom het pgb in het sociaal domein op te lossen. Wij zullen de minister en de Kamer dan ook blijven wijzen op deze punten. Om te beginnen is volgende week het debat over de financiën van het sociaal domein, waarin wij wederom aandacht vragen voor toereikende tarieven. Onze brief hierover kunt u hier vinden.

Tarieven in Wmo en Jeugdwet maken het budgethouders moeilijk

De Tweede Kamer debatteert komende week over de financiën in het sociaal domein. Hieronder vallen de Wmo en de Jeugdwet. Per Saldo hoort van…