Uitspraak CRvB: Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen niet uitgesloten worden van sociale zekerheid

PGB-zorgverleners die via een arbeidsovereenkomst in een particulier huishouden werken mogen niet worden uitgesloten van het recht op sociale zekerheid, zoals een WW-uitkering. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. De uitspraak heeft grote gevolgen voor tienduizenden zorgverleners die momenteel geen sociaal vangnet hebben. En ook voor veel budgethouders die vanaf nu premies moeten gaan betalen voor hun zorgverlener.

Op dit moment is er een uitzonderingsbepaling voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst van minder dan vier dagen per week. De budgethouder hoeft voor deze zorgverleners geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Dit is ook wel bekend als de drie-dagen-regeling. Een zorgverlener met een arbeidsovereenkomst van 1, 2 of 3 dagen per week is dus niet verzekerd voor onder andere een WW-uitkering. Volgens de uitspraak van de CRvB is dit niet in lijn met de wet, want het uitsluiten van deze groep is indirecte discriminatie van vrouwen. Uit statistische gegevens blijkt namelijk dat naar verhouding veel meer vrouwen dan mannen door deze regeling worden benadeeld.

Het geschil

In deze zaak gaat het om een zorgverlener bij wie het UWV weigerde om in haar arbeidsverleden de jaren 2015 tot en met 2018 op te nemen. In die periode werkte ze als huishoudelijk hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Toen zij werkloos werd wees het UWV haar aanvraag voor een werkloosheidsuitkering af, omdat zij zou vallen onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’

De CRvB oordeelt dat deze zorgverlener toch recht heeft op een WW-uitkering. Het UWV moet hierover een nieuwe beslissing nemen. Bovendien moet het UWV de gewerkte jaren als pgb-zorgverlener alsnog opnemen in haar arbeidsverleden.

Het volledige bericht is te lezen op de website van de CRvB: Pgb-dienstverleners die minder dan 4 dagen per week werken mogen niet uitgesloten worden van WW (rechtspraak.nl)

Wat wij vinden en wat wij gaan doen

Wij vinden het belangrijk dat budgethouders goede werkgevers kunnen zijn. Daar hoort het bieden van een stukje sociale zekerheid zeker bij. Deze uitspraak betekent sociale zekerheid voor alle zorgverleners met een arbeidsovereenkomst, ongeacht hoeveel dagen je werkt. Maar dit moet wel goed geregeld worden.

  • Er is een verhoging van de pgb-tarieven nodig, voor het afdragen van de sociale premies. Tarieven moeten hiervoor toereikend zijn.
  • Het moet duidelijk zijn vanaf wanneer zorgverleners hier aanspraak op kunnen maken, en hoe en wanneer de premies hierop worden aangepast.
  • Er is duidelijkheid nodig over de vraag of men ook met terugwerkende kracht premie moet betalen, op het moment men aanspraak maakt op een WW-uitkering.

Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen gaan wij budgethouders ondersteunen. We gaan in overleg met het ministerie van VWS, de SVB en verstrekkers om dit op een goede en werkbare manier te regelen. Door deze beslissing gaan er andere wet- en regelgeving gelden voor deze budgethouders en hun zorgverleners. Ons doel is dat deze budgethouders hier tijdig en zo volledig mogelijk over worden geïnformeerd. Zo kunnen zij aan hun verplichtingen blijven voldoen.

De uitspraak van de CRvB heeft gevolgen voor ongeveer 33.000 arbeidsovereenkomsten in het pgb. Een groep juristen van VWS, SZW, UWV, SVB en de Belastingdienst onderzoekt nu wat deze gevolgen zijn. Zij houden ons hierover op de hoogte.

Zodra wij meer weten delen we dit op onze website.