Uitkomsten debat Kindzorg en wat het voor jou betekent

Donderdag 8 juni 2021 vond het tweeminutendebat Kindzorg plaats in de Tweede Kamer. Er zijn scherpe vragen gesteld en een aantal moties ingediend. Over de moties is dezelfde avond nog gestemd. We zijn blij dat de moties zijn aangenomen en houden scherp in de gaten of het merkbare verbeteringen oplevert voor jouw kind en je gezin.

Een motie is een afspraak die de Tweede Kamer maakt met de minister. De moties gaan over het afgeven van langdurige indicaties, het niet meer zo maar kunnen wijzigen van indicaties gesteld door de kinderwijkverpleegkundigen door zorgverzekeraars en het regelen van een vertrouwelijke werkvorm om te komen tot passende oplossingen bij intensieve kindzorg.

Drie moties

Ockje Tellegen (VVD) vraagt in haar motie om afspraken met zorgverzekeraars (en Zorgverzekeraars Nederland) om langere indicaties af te geven dan 2 jaar bij langdurige zorgvragen. Tijdens de langere indicatieperiode worden dan in de tussentijd gesprekken gevoerd over hoe het gaat. Dit noemen we evaluatiemomenten. Ook wil zij dat de Kamer later dit jaar informatie krijgt over hoe het gaat met het afgeven van langdurige indicaties. Attje Kuiken (PvdA), Jeanet van der Laan (D66) en Lucille Werner (CDA) hebben samen met haar de motie ingediend. En de motie is met algemene stemmen aangenomen.

Peter Kwint (SP) vraagt in zijn motie dat zorgverzekeraars zich niet meer moeten mengen in door kinderwijkverpleegkundigen gestelde indicaties en deze naar beneden bijstellen vanuit financieel oogpunt. Hiermee gaan ze handelen, zoals staat in de eerder aangenomen motie van de leden Hijink en Van Gerven. Lisa Westerveld (Groenlinks) en Maarten Hijink (SP) hebben samen met hem de motie ingediend. En de motie is aangenomen.

Attje Kuiken (PvdA) vraagt in haar motie om een vertrouwelijke werkvorm te regelen als iemand vastloopt bij de aanvraag voor intensieve kindzorg in de Zorgverzekeringwet (Zvw). Op deze manier kun je met elkaar passende oplossingen gaan vinden. Lisa Westerveld (Groenlinks) heeft samen met haar de motie ingediend. En de motie is met algemene stemmen aangenomen.

Wat betekent het voor jou?

We vragen al geruime tijd om langere indicaties bij langdurige ziektes en beperkingen. Het is dus fijn dat het nu wordt gesteund. De afspraken van de eerste motie zullen jouw dagelijkse praktijk verbeteren. Het betekent minder herindicaties voor jouw kind. Je zult dus minder  last hebben van steeds weer terugkerende langslepende procedures en extra administratieve lasten. We houden scherp in de gaten of deze verbetering er ook komt voor jou en je gezin. Krijg je nog steeds een indicatie voor 2 jaar of minder? Meld het bij onze advieslijn.

We vinden al jaren dat indicaties die onafhankelijke, gediplomeerde kinder-wijkverpleegkundigen stellen, serieus moeten worden genomen. Ook kaarten we al jaren aan dat zorgverzekeraars indicaties vaak onterecht naar beneden bijstellen. Door de aangenomen motie moet de minister zorgen dat zorgverzekeraars dit niet meer doen. Daardoor kun jij je richten op het regelen van de best passende zorg voor jouw kind in plaats van heroverwegingen en je zaak voorleggen bij de geschillencommissie of rechter. We zijn dan ook blij met de aangenomen motie en zien erop toe dat zorgverzekeraars zich hieraan houden.

Gaat het toch niet goed? Meld het in ieder geval bij onze advieslijn. En dan moet er een vertrouwelijke werkvorm komen. Het is altijd goed om je situatie te bespreken. Iedereen krijgt dan een goed beeld van wat er speelt en nodig is, en kan er vanuit zijn eigen situatie over praten. Alle betrokkenen zoeken dan samen naar een passende oplossing. Uitgangspunt moet zijn dat jouw kind de best passende zorg en ondersteuning krijgt zoals hij/zij dat zelf graag wilt. Er moet meer vertrouwen zijn dat jij dit met je gezin op een juiste manier invult.

Dus als het goed is, krijg je:

  • een indicatie die langer duurt dan 2 jaar;
  • een indicatie die niet zo maar naar beneden wordt bijgesteld door je zorgverzekeraar;
  • als het niet goed gaat een vertrouwelijke werkvorm met alle betrokken en om te komen tot een passende oplossing.

Merk je verbetering door deze afspraken of juist niet?