Aanbevelingen Per Saldo

Vooraf benoemden we de belangrijkste knelpunten waar mensen die eigen regie willen voeren met een pgb, mee te maken hebben.

  • Haal drempels weg bij de toegang tot de Wlz, Wmo/Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw) en geef mensen een echte keus
  • Zorg voor reële pgb-tarieven
  • Zorg dat er uniforme afspraken worden gemaakt over vertegenwoordiging
  • Zorg voor maatwerk door passende zorg en/of ondersteuning tijdens onderwijs
  • Zorg dat budgethouders en instanties zo spoedig mogelijk overgaan op het nieuwe pgb 2.0-systeem waardoor de administratieve lasten zullen verminderen
  • Stel de Wlz open voor mensen met een psychiatrische grondslag (zonder behandeling) die voor een afzienbare periode zijn aangewezen op 24-uurszorg (toezicht of nabijheid)

In de voorbereiding op het overleg heeft Per Saldo deze brief verzonden.

Besproken knelpunten

De Kamerleden dragen een flink aantal punten uit onze laatste brief en eerdere brieven aan in het debat. Zo wordt onder andere aandacht gevraagd voor reële tarieven om goede zorg in te kunnen kopen, goede toerusting van de budgethouder, het verantwoordelijk maken van de (wettelijk) vertegenwoordiger voor het beheer van het pgb en de onafhankelijke cliëntondersteuning. Veel aandacht wordt besteed aan de eigen regie, maatwerk, de keuzevrijheid en het toekomstbestendig maken van het pgb. Met name de keuzevrijheid komt uitdrukkelijk naar voren. De Kamerleden vragen zich af of er sprake is van een ontmoedigingsbeleid nu het aantal budgethouders lijkt terug te lopen.

Reactie minister

Kwaliteit en keuzevrijheid leiden tot een complex systeem, aldus de minister, maar het pgb maakt wel maatwerk mogelijk. Hij wil het pgb toekomstbestendig maken, door het alleen toe te kennen aan zij die echt pgb-vaardig zijn. De minister vindt het een goed idee om iedere startende budgethouders/vertegenwoordigers een cursus te laten volgen om goed op de hoogte te zijn van wat er allemaal bij komt kijken. Verder geeft de minister aan dat geen sprake mag zijn van een ontmoedigingsbeleid, maar dat de onwetendheid om voor een pgb te kiezen wellicht niet bij iedereen moet worden weggenomen. Per Saldo vindt dat dit suggereert alsof het pgb geen gelijkwaardige keus is ten opzichte van zorg in natura. Dit is iets waar Per Saldo het absoluut niet mee eens is. Wij blijven ons hard maken dat de gelijkwaardige keus die je volgens de wet hebt, vooral ook moet krijgen.

Grondslag ggz naar Wlz

De Kamerleden vragen de Wlz snel open te stellen voor (een deel van de) mensen met een ggz-indicatie. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de doelgroep die nu in het overgangsrecht zit, dat in 2020 eindigt. Volgens de huidige planning is de Wlz dan nog niet opengesteld voor deze doelgroep. De staatssecretaris geeft aan dat de openstelling van de Wlz voor de ggz snel, maar zorgvuldig moet plaatsvinden. Deze mensen zijn gebaat bij rust en zorgvuldigheid. Hij zegt toe voor degenen die in het overgangsrecht zitten, een oplossing te zoeken.

Tot slot

De Kamer vindt dat het verleden de toekomst niet mag verlammen. Daar is de minister het mee eens. In het verleden is niet alles goed gelopen, maar er zijn inmiddels veel zaken beter geregeld. Het pgb is in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Het is zijn intentie verder te werken aan een toekomstbestendig pgb, als waardevol instrument voor eigen regie.