Tweede Kamer overlegt over wijkverpleging

Op 11 september 2019 vindt er in de Tweede Kamer een overleg plaats over wijkverpleging. Per Saldo vindt dat problemen rondom het persoonsgebonden budget nog steeds onvoldoende aandacht krijgen. In een brief wijzen we de Kamerleden nogmaals op deze problemen.

Indicatiestelling moet verbeterd worden

We zien dat de indicatiestelling voor mensen met zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet altijd goed verloopt. De zorgverzekeraar wijkt bij het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb) vaak af van de indicatie zoals die door de wijkverpleegkundige is gesteld. Dat is niet de bedoeling. Mensen met een hulpvraag moeten er vanuit kunnen gaan dat de indicatie die wordt gesteld klopt. Budgethouders ervaren hierdoor veel onzekerheid.

Daarnaast merken we dat de keuzevrijheid om te kiezen voor een pgb beperkt lijkt te worden wanneer natura-organisaties de indicatie komen stellen. De zorgvrager stroomt dan vaak automatisch het natura-traject in terwijl deze iets anders wil.

Per Saldo ziet een oplossing hiervoor in een onafhankelijk indicatiebureau. Een bijkomend voordeel van onafhankelijke indicatiebureaus is dat dit een oplossing kan zijn voor het tekort aan gespecialiseerde indicatiestellers.

Bijkomende zorgkosten

In de Zorgverzekeringswet kunnen budgethouders op dit moment alleen daadwerkelijk geleverde zorg declareren. Soms zijn er meer vergoedingen nodig om de zorg goed te kunnen verlenen. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten van de zorgverlener als deze meegaat met de budgethouder om zorg te verlenen, handschoenen die aangeschaft moeten worden voor wondverzorging, scholing en/of cursus van de zorgverlener. Per Saldo wil dat deze kosten ook vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed kunnen worden.

Bewust kiezen voor een pgb

In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat mensen die zorg nodig hebben kunnen kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Toch blijkt dat mensen vaak niet weten dat zij deze keuze hebben. Hier heeft de zorgverzekeraar een belangrijke rol in, zij zullen de mensen met een hulpvraag hierover moeten informeren.

In de Zorgverzekeringswet is het nu zo geregeld dat wanneer een zorgverzekeraar een contract heeft met een zorgaanbieder, de budgethouder voor dat deel van de zorg bij die desbetreffende aanbieder uitsluitend zorg in natura kan kiezen.

Per Saldo wil dat dit hetzelfde geregeld wordt als in de Wet langdurige zorg: als niet alle zorg wordt ingekocht bij een door de zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieder moet een pgb gewoon mogelijk zijn. Pas als alle zorg bij een gecontracteerde aanbieder wordt ingekocht zal het via zorg in natura moeten. Zo blijft het voor budgethouders mogelijk de hulp flexibel en volgens eigen afspraken in te zetten.

Meer weten?

In de brief die Per Saldo aan de Tweede Kamer stuurt geeft Per Saldo meer voorbeelden van problemen die mensen ervaren rondom het pgb in de Zorgverzekeringswet. Je kunt de volledige brief hieronder downloaden.