Budgethoudervariant

Per Saldo heeft in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar de zogenoemde budgethoudervariant, in lijn van het voorstel van D66, verder ontwikkeld en beschreven. Per Saldo vraagt namens de budgethouders de steun voor de budgethoudervariant. Voor een systeem waarin zij vertrouwen hebben, dat een solide en veilige uitvoering kent en de eigen regie ondersteunt.

Snel starten

Voor een tijdige realisatie is het van groot belang om snel te starten en de regie over het alternatieve traject trekkingsrecht pgb onder de directe leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te positioneren (dus niet bij Ketenregie).

Wat biedt de budgethoudervariant?

De budgethoudervariant:

  • ondersteunt de eigen regie van de budgethouder en het proces van de zorgverlener
  • ontzorgt de verstrekkers en ketenpartners zoals Sociale Verzekeringsbank (SVB), belastingdienst en CAK
  • draagt direct bij aan een veilige en solide uitvoering van het pgb

Dit is mogelijk door de ontwikkeling van een centraal portaal waarin:

  • ketenpartijen de voor hen relevante gegevens verstrekt krijgen
  • dat bovenal de budgethouder en de zorgverlener ondersteunt in het beheer van zijn budget
  • met realtime informatie en functionaliteit over zijn budget, overeenkomsten, toekenningsbeschikkingen en betalingen.

Het centrale verrijkte portaal leidt tot een aanzienlijke verbetering van het trekkingsrechtenproces, waarmee de huidige problemen worden opgelost en waarvan alle partijen beter worden tegen beduidend lagere kosten.

4 aandachtspunten

Per Saldo vraagt expliciet aandacht voor de volgende 4 punten:

  1. Per Saldo, als vertegenwoordiger van de budgethouders, stelt het programma van eisen vast voor de functionaliteiten van het verrijkte portaal ter ondersteuning van budgethouder en zorgverlener. Verstrekkers dienen tevens een pakket van eisen vast te stellen om hun rol goed uit te kunnen voeren. Hierbij kan Ketenregie van toegevoegde waarde zijn als linking-pin tussen de verschillende ketenpartijen.
  2. Het ministerie van VWS is opdrachtgever voor de trekkingsrechten en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor het trekkingsrechtensysteem. Dit wordt ook onderschreven door de Algemene Rekenkamer. De opdracht voor het bouwen van het systeem moet dan ook door VWS worden verstrekt. Deze moet en mag niet worden gedelegeerd aan Ketenregie die onder leiding en opdracht staat van 4 partijen (gemeenten, zorgkantoren, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ministerie van VWS).
  3. Het is van het grootste belang dat er een snelle besluitvorming plaatsvindt om zo op korte termijn te kunnen starten met de ontwikkeling van het centrale portaal. De volledige governance omtrent uitvoering van het trekkingsrechtensysteem en centraal portaal kan parallel worden vastgesteld.
  4. Voor het bouwen van het systeem hebben wij een grote voorkeur voor DSW. DSW heeft zich laten zien als een partij die de inhoud, de eisen, de invulling van functionaliteiten, de benodigde uitwisseling van de informatie met ketenpartijen en de mogelijkheden van een dergelijk portaal in de keten van trekkingsrecht tot in de haarvaten kent en begrijpt. DSW heeft daarbij de bewezen expertise om een portaal te realiseren.

Brieven aan de Tweede Kamer

Voor het Algemeen Overleg over het trekkingsrecht van 29 juni 2016 heeft Per Saldo de volgende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd:

Brief over voortgang trekkingsrecht aan de Tweede Kamer 28 juni 2016

Brief Tweede Kamer Bijlage 1 Ik ben aan zet

Brief Tweede Kamer Bijlage 2 toelichting op technische briefing