Wet- en regelgeving

Wanneer je een ouder- of wooninitiatief start, krijg je te maken met allerlei wetten en regels. Hier vind je ze allemaal in een overzicht. We geven je meer informatie en tips.

Een lijst van pagina's

 • Als (toekomstig) initiatief is het van belang om te weten uit welke wet bewoners van je initiatief een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen en waar je als initiatief verder mee te maken gaat krijgen.

 • Vanaf 2017 zijn pgb-wooninitiatieven vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht zich aan wettelijke kwaliteitseisen te houden. IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft als taak hier toezicht op te houden.

 • Ouder- en wooninitiatieven vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarom geldt de Wtza ook voor hen.

 • De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) regelt de kwaliteit en het toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties. Deze wet geldt ook vour ouder- en wooninitiatieven.

 • Bij het runnen van een initiatief krijg je te maken met persoonsgegevens van bewoners, vertegenwoordigers en medewerkers. Om hun privacy te beschermen, moet je zorgvuldig met die gegevens omgaan. Initiatieven moeten daarom een goed privacybeleid opzetten.

 • Mensen met een beperking lopen vaak meer risico bij brand. Ze kunnen soms moeilijker vluchten, merken de brand niet altijd op, veroorzaken misschien zelf een brand of weten niet wat ze moeten doen bij brand.

 • De meeste ouder- en wooninitiatieven zijn sociale huurwoningen. Op deze pagina lees je alles over huren met huurtoeslag en wat een initiatief kan doen als er een woning leegstaat.

 • Misschien heb je een geschikte bestaande woning gevonden. Alleen moet er nog een en ander verbouwd worden. Welke stappen moet je doorlopen bij de verbouw en aanpassing van een bestaande woning? Je zal mogelijk een aantal vergunningen moeten aanvragen, welke zijn dat en hoe vraag je ze aan?

 • Wil je een ouder- of woon initiatief realiseren? Dan krijg je te maken met de Wet ruimtelijke ordening en dan vooral met het bestemmingsplan. Daarin staat wat er met de grond en gebouwen in een bepaald gebied mag gebeuren.

 • In het Bouwbesluit staan de eisen waar alle woningen in Nederland aan moeten voldoen. Het zijn de minimumeisen voor een veilige, gezonde, bruikbare, energiezuinige en milieuvriendelijke woning. Die regels en eisen gelden ook voor de woningen van ouder- en wooninitiatieven.

 • In veel kleinschalige initiatieven koken medewerkers samen met de bewoners. Om te voorkomen dat mensen ziek worden van het eten, zijn er regels.