Actielijn wooninitiatieven

De minister wil binnen de actielijn wooninitiatieven duidelijkheid krijgen over de betekenis en inhoud van eigen regie in pgb-wooninitiatieven.

Ze vindt dat bewoners van pgb-wooninitiatieven allereerst bewust moeten kiezen voor eigen regie. Dit geldt voor regie over de individuele zorg en de collectieve zorg. Kies je daar niet bewust voor dan moet je niet gaan wonen in een pgb wooninitiatief. Ook een zorgaanbieder moet bewust nadenken over hoe eigen regie in zijn wooninitiatief vorm krijgt.

Naast bewust kiezen moet duidelijk zijn wat minimale eisen zijn die je aan individuele en collectieve zorg kan stellen. En ook hoe je dat alleen én samen met andere bewoners invult. Bij ouder- en bewonersinitiatieven gaat de mate van eigen regie nog een stap verder dan bij ondernemersinitiatieven, zoals de Thomashuizen. Zo zou je bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid moeten hebben om je eigen dagbesteding te kiezen of, wanneer mogelijk, een stuk van het pgb gebruiken om daarmee zorg buiten het pgb initiatief, met een eigen zorgverlener, in te kopen. Het is belangrijk dat bewoners, maar ook zorgaanbieders en verstrekkers bekend zijn met wat, heel specifiek, eigen regie inhoudt in de verschillende vormen van wooninitiatieven.

Wat vinden en doen wij?

Wij zijn het eens met de minister dat bewoners een bewuste keuze moeten maken om eigen regie te hebben over hun leven en zorg. Het is belangrijk dat ze weten wat eigen regie over de zorg inhoudt in wooninitiatieven. We zijn hierbij nauw betrokken, samen met het netwerk ouderinitiatieven .

Daarnaast vinden we een goede toerusting van bewoners en zorgaanbieders over wat eigen regie is in pgb wooninitiatieven noodzakelijk. Ook verstrekkers hebben juist die kennis nodig als zij hierover in gesprek gaan met bewoners. We zien dat daar een inhaalslag nodig is. Voor ons gaat duidelijkheid over wat eigen regie is hand in hand met voorlichting en kennisoverdracht. Daar zetten wij in onze lobby op in.

Wij willen dat pgb gefinancierde wooninitiatieven, die dat willen, makkelijker een contract met het zorgkantoor kunnen krijgen om met een volledig pakket thuis (vpt) zorg te verlenen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is keuzevrijheid. Daarmee bedoelen we dat je als zorgaanbieder bewust kiest voor óf eigen regie via de mogelijkheden en spelregels van het pgb óf zorg verlenen via vpt. Voor het overige moet sprake zijn van een gelijk speelveld: gelijke uitgangspunten wat betreft regeldruk en financiering van de zorg. Als zorgaanbieder moet je dus niet een keuze maken voor een vorm, omdat die financieel gunstiger is dan de andere.

Verder vinden wij dat je een andere financieringsvorm, namelijk individuele contractering, moet kunnen kiezen. Dit is een mogelijkheid als je wel volledige eigen regie wil hebben, maar niet met een pgb wil werken. In dit geval zal de zorgaanbieder/het wooninitiatief individueel gecontracteerd worden door het zorgkantoor, waarbij de wensen en behoeften van de bewoner worden opgenomen in het contract.