Persoonsvolgend budget

We zijn voor keuzevrijheid. Op dit moment is er een gat tussen pgb en zorg in natura. Het persoonsvolgend budget vult dit in. Met een persoonsvolgend budget kan iemand zelf zijn zorg en ondersteuning regelen zonder de administratieve lasten.

Het hulpaanbod ontstaat vanuit de hulpvraag in plaats van dat de hulpvraag wordt opgelost met het aanbod dat er is. Er hoeft dus geen sprake te zijn van vooraf door de verstrekker gecontracteerde aanbieders. Ook als blijkt dat de nodige zorg/ondersteuning niet gecontracteerd is, maar dat deel wel geboden kan worden door dezelfde aanbieder.

Wanneer degene met een zorg- en/of ondersteuningsvraag niet bewust kiest voor een pgb en er in zin geen passende zorg beschikbaar is, moet gekeken worden naar de mogelijkheid van een persoonsvolgend budget. Naar aanleiding van de keuze van de hulpvrager wordt alleen de zorg en/of ondersteuning betaald die is afgenomen. Dit geldt zowel voor ambulante hulp thuis, voor hulp op een andere locatie, maar ook voor mensen die in een instelling wonen.

Een persoon met een hulpvraag wil regie hebben over waar, hoe, wanneer en wat er aan zorg/ondersteuning wordt geleverd en door wie. Daarbij wil hij/zij inzicht hebben in het totale budget en hoe het wordt uitgegeven. Maar de hulpvrager wil niet de administratieve taken. In de huidige situatie worden mensen dan gedwongen om voor een pgb te kiezen. Dat is dan geen positief bewuste keuze. Voor hen zou een persoonsvolgend budget een mogelijke oplossing zijn. Dit moet breed toegankelijk mogelijk gemaakt worden in alle zorgwetten zowel bij intramurale als bij extramurale zorg.

Experimenten

De afgelopen jaren zijn een aantal pilots/experimenten georganiseerd rondom persoonsvolgende zorg en bekostiging. De begrippen ‘persoonsvolgende zorg’ en ‘persoonsvolgende bekostiging’ worden vaak door elkaar gebruikt.

Persoonsvolgende zorg is een verzamelbegrip. Het beschikbare zorgaanbod moet aansluiten op de wensen van de hulpvrager, en daarmee persoonsvolgend zijn. Dit kan worden gerealiseerd door de juiste randvoorwaarden te bieden in de bekostiging van de zorg (persoonsvolgende inkoop), door voldoende keuzevrijheid in het aanbod en door goede cliƫntondersteuning en informatie. Op deze vorm van persoonsvolgende zorg lag de focus in de experimenten in Zuid-Limburg en Rotterdam.

Persoonsvolgende bekostiging kan worden gerealiseerd door goed rekening te houden met de wensen van de hulpvragers tijdens de zorgverlening. Een specifieke manier om dit te doen is om de hulpvrager zelf de beschikking te geven over het beschikbare budget. Hiermee is geĆ«xperimenteerd binnen het programma ‘Waardigheid en Trots’. Een voorbeeld van een specifiek instrument van persoonsvolgende bekostiging is het individuele Persoons Volgende Budget (I-PVB). Ook met het toepassen hiervan is geĆ«xperimenteerd in de ouderenzorg (intramuraal).

Ons standpunt

Het I-PVB is een eerste stap in de goede richting. Nu is het zaak het breder over alle zorgwetten heen mogelijk te maken. Daarnaast moet meer bekendheid naar mogelijkheden voor het persoonsvolgend budget komen. In 2019 hebben we een bijeenkomst gehad met Tweede Kamerleden. Nu bespreken we het persoonsvolgend budget vooral met Tweede Kamerleden.