Onderzoek

Onderzoek voor het behoud en de ontwikkeling van het pgb is nodig. Daarom brengen we het onder de aandacht en werken we er volop aan mee.

Het is belangrijk onderzoek te doen passend bij de veranderende maatschappij: vergrijzing, krappe arbeidsmarkt, gevolgen corona, individualisering, generatie die weet wat ze wel/niet wil. Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag moet zelf kunnen kiezen waar zij willen wonen. Wonen moet passen bij hoe zij hun leven willen en kunnen leiden, waarbij keuzevrijheid voor een pgb is gewaarborgd voor alle zorgwetten voor woon- en ouderinitiatieven. Het afnemen van zorg samen met wonen – de zogenoemde combinatieafname – mag nooit verplicht gesteld worden.

Als je niet met een pgb wilt werken en naturazorg niet aansluit bij de hulpvraag, zullen we open moeten staan voor alternatieven. Hierbij moeten alle gezichtspunten worden meegenomen. En we hoeven niet altijd alles zelf te verzinnen. We kunnen leren van wat anderen al hebben ontwikkeld en uitgeprobeerd.

Wij denken dat de volgende onderzoeken uiterst nuttig zijn:

 • Een onderzoek naar nieuwe manieren van bekostiging met daarin voorbeelden uit binnen- en buitenland:
  • België (Vlaanderen) met het basis ondersteuningsbudget en Persoonsvolgend Budget (PVB) in plaats van naturazorg;
  • het vouchersysteem waarvan verschillende Europese landen gebruik maken;
  • basisinkomensvoorziening in Spanje, waarbij voor vrouwen die voor een naaste zorgen een inkomen en daarmee deelname aan de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd om niet financieel afhankelijk te moeten zijn van een partner.
 • Een kosten-batenanalyse: een vergelijking van pgb en zorg in natura waarbij ook de kosten op lange termijn wordt meegenomen.
 • Vergelijkbaar cijfermatig onderzoek naar fraude binnen zorg en natura en pgb. Vraag aan mensen die zorg in natura krijgen om aan te geven welke gedeclareerde zorg echt is geleverd. Net zoals dit bij pgb nu al gebeurt.

Onderzoek naar de betekenis en de waarde van het pgb

Het originele doel van het pgb was het voeren van eigen regie. Dit betekent dat je bewust kiest voor het zelf organiseren van je zorg. Je zet je leven met het pgb op de rit. Je woont waar je wilt, werkt waar je wilt, gaat en staat waar je wilt.

We vinden het heel belangrijk dat het onderzoek laat zien wat het pgb voor jou betekent in je dagelijks leven. En dat het nieuwe kabinet dit weet. Daarom hebben we ons uiterste best gedaan om te zorgen dat dit onderzoek er kwam en werken wij eraan mee. Significant Public voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Hoe gaat het vandaag de dag met het pgb ten opzichte van de originele bedoeling?
 • Wat zijn voor jou sterke en zwakke kanten van het pgb?
 • Wat voor waarde heeft het pgb voor jou?
 • En in hoeverre is die waarde nog te vergelijken met de originele waarde?

Uitkomsten

Het onderzoeksrapport geeft conclusies en aanbevelingen over een aantal thema’s. Binnen die thema’s schetsen de onderzoekers toekomstscenario’s. We zijn blij dat het overgrote deel van de conclusies en aanbevelingen overeenkomen met onze visie. Wat wij vinden dat moet gebeuren staat in ons programma 2021 – 2025. Nu het allemaal onderzocht is, willen we daadwerkelijk met oplossingen aan de slag. We zijn hierover in 2021 met onze leden in gesprek gegaan. Op welke onderdelen moeten we doorpakken voor weer een sterk en stevig pgb?

Nieuws over onderzoek