Werkgeverschap

De minister wil structurele oplossingen die het werkgeverschap makkelijker maken. Wetten en regels kunnen tot problemen leiden bij budgethouders. Ze wil financiële risico’s beperken en de administratieve lasten verminderen.

Het PGB Portaal helpt ook om de deze lasten te verlagen. En budgethouders moeten goed geïnformeerd zijn over hun rol als werkgever. Praktische informatie hierover vind je onder Werken met een pgb, verplichte regels en afspraken.

Wat vinden en doen wij?

We zeggen al jaren in overleggen dat er grote problemen kunnen ontstaan voor budgethouders die met arbeidsovereenkomsten werken. Ze zijn voor de wet een werkgever. Dit zijn ze eigenlijk tegen wil en dank. Ze hebben een zorgvraag die ingevuld moet worden. Ze kiezen er niet voor ondernemer te worden en aan het hoofd te staan van een organisatie. Toch krijgen ze hierdoor te maken met wet- en regelgeving, die vaak vanuit andere ministeries wordt opgesteld. Deze klopt niet met de pgb-reglementen en staat dus recht tegenover de pgb-principes en -uitgangspunten. Links- of rechtsom moeten ze de wet overtreden. Voorbeelden hiervan zijn het Burgerlijk Wetboek, de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet Poortwachter. Knelpunten die budgethouders hierbij tegenkomen, zullen we dus echt snel moeten oplossen om zo de risico’s voor de budgethouder te beperken. We zijn betrokken bij dit onderwerp en stellen alles in het werk om alle knelpunten boven tafel te krijgen en dat er bruikbare oplossingen komen.

Bestaanszekerheid

Het onderzoek naar de bestaanszekerheid van ouders met een kind die vanuit de Zvw pgb-zorg krijgt, is afgerond. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om een vangnet te regelen voor ouders die zelf intensieve zorg geven aan hun kind. De insteek is om de komende periode haalbare en uitvoerbare oplossingen uit te werken die de bestaanszekerheid kunnen versterken. Dit geldt niet alleen voor de Zvw, maar ook voor de overige zorgwetten (Wlz/Wmo/Jeugdwet).  

Wat vinden en doen wij?

Ook het onderwerp bestaanszekerheid kaarten we al jaren aan. We zijn blij dat dit nu eindelijk is opgepakt en dat wij onze bijdrage hebben kunnen leveren aan dit onderzoek. De uitkomsten verbazen ons dan ook niet. We zullen betrokken blijven bij de vervolgstappen en datgene doen wat nodig is voor onze achterban.

Lees meer over onze lobby op het gebied van wetten en regels in het thema Wets- en regelwijzigingen.

Nieuws over werkgeverschap