De pgb-maatregelen van begin april zijn niet altijd voldoende voor de ouder- en wooninitiatieven. Het ministerie van VWS heeft laten weten dat om die reden de EKC-regeling (Extra Kosten Corona-regeling) voor ouder-/wooninitiatieven wordt aangepast.

Toelichting van ministerie van VWS

Vanwege het coronavirus overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. Om die reden is de extra vergoeding er nu. Deze vergoeding geldt van 1 maart tot 1 september 2020. Leegstand die is ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld omdat bewoners het eng vinden in deze tijd om op een nieuwe plek te gaan wonen, die kan betaald worden met de extra kosten corona regeling die er al is. Om de tegemoetkoming te krijgen is belangrijk dat je ouder-/wooninitiatief eerst heeft geprobeerd om de financiële problemen zelf op te lossen.

In de vragen met antwoorden vind je meer informatie over wat jij voor je wooninitiatief kan doen om de tegemoetkoming te krijgen.

Vraag en antwoord voor jou

Mijn ouder-/wooninitiatief zit in financiële nood. Hoe kan ik ze helpen?

Je ouder-/wooninitiatief kan contact opnemen met het zorgkantoor om voor de regeling in aanmerking te komen. Vraag aan je ouder-/wooninitiatief wat jij kan doen om ze te helpen?

Mijn ouder-/wooninitiatief zit in financiële nood. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te helpen?

Je ouder-/wooninitiatief kan je niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in jouw belang dat de zorg kan blijven doorgaan.

Mag een deel van mijn pgb (tijdelijk) worden ingezet voor het betalen van de huur?

Nee, je pgb mag ook nu niet worden gebruikt voor het betalen van de huur. Het pgb is namelijk  alleen bedoeld voor je zorg en/of ondersteuning. Je ouder-/wooninitiatief kan wel afspraken maken met de verhuurder.

Vraag en antwoord voor je ouder-/wooninitiatief

Hoe kan mijn ouder-/wooninitiatief financiële nood op tijd voorkomen?

Je kunt je als ouder-/wooninitiatief pas melden bij het zorgkantoor als je ook andere stappen hebt ondernomen om financiële nood te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan het vragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en/of het pensioenfonds, in gesprek gaan met je bank om uitstel van je betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de verhuurder.

Kun je hiermee de financiële problemen toch niet voorkomen?

Meld je dan bij het zorgkantoor. Op basis van de financiële gegevens van je ouder-/wooninitiatief kun je samen met het zorgkantoor afspraken maken om de zorg aan de bewoners door te kunnen laten gaan.

Wat wordt bedoeld met financiële nood?

Je bent als ouder-/wooninitiatief in financiële nood als:
(1) Je uitstel van betaling hebt aangevraagd (die mogelijk is toegekend) vanwege betalingsproblemen. Het moet in ieder geval gaan om financiële nood door de coronacrisis.
(2) Uitstel van betalingen je nog geen ruimte biedt om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de zorg en/of ondersteuning voor je bewoners niet meer door kan gaan.
Alle zorgkantoren werken met deze regels.

Wanneer komt mijn ouder-/wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Je kunt zelf de beoordeling maken of je voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende punten benoemd:
1. De woningen/kamers zijn leeg komen te staan tijdens de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) door het overlijden van 1 of meerdere bewoners.
2. De lege kamer/woning kon tijdens deze periode niet worden opgelost door de komst van nieuwe bewoners.
3. Het ouder-/wooninitiatief moet kunnen laten zien wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen.
4. Het ouder-/wooninitiatief moet een financieel overzicht aanleveren waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de bewoner(s):
a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. inschatting tot eind 2020).
c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:

    i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
    ii. variabele lasten.

d. Aangeven wat het financiële tekort is dat uit bovenstaande gegevens volgt.
e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van bewoners(s) uitsplitsen in:

    i. zorgkosten;
    ii. huurkosten.

Je kunt gebruik maken van een formulier dat hiervoor is gemaakt. Vraag dit op bij het zorgkantoor. Kun je de informatie op een andere manier geven? Dan is dit ook mogelijk.

Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last van hebben?

Het zorgkantoor kan een ouder-/wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één bewoner. Neem daarom eerst contact op met het zorgkantoor over wat je moet doen. Daarna kun je jouw bewoners informeren over de situatie en de oplossing. Je moet de financiële nood onderbouwen. Daarna kan het zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning bepalen en via het pgb van je bewoner(s) toekennen.

Waarom ontvangen zorg in natura-initiatieven een andere compensatie dan pgb-gefinancierde initiatieven?

Zorg in natura-initiatieven ontvangen een andere vergoeding voor hun verlies aan inkomsten dan pgb-gefinancierde initiatieven. Deze vergoeding is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een pgb-initiatief valt niet onder deze beleidsregel van de NZa en daarom gaat de vergoeding op een andere manier. Bij de pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald.

Wat vinden wij?

We vinden dat ouder-/wooninitiatieven te veel moeten doen om een vergoeding te kunnen krijgen. Dit is een te zware belasting. Ook kan het dan lang duren voordat de vergoeding er komt, waardoor ouder-/wooninitiatieven het niet redden. Als er sprake is van uitstel van betalingen ben je al te laat. Bij problemen is het nodig dat er snel wordt gehandeld. Het zorgkantoor moet naar de situatie van het ouder-/wooninitiatief kijken en als het nodig is de problemen direct oplossen. Het is wel goed dat je ouder- of wooninitiatief eerst zelf kijkt wat ze kunnen oplossen. We vinden dat het ook voor wooninitiatieven moet gelden die via de gemeenten worden bekostigd en dit hebben we ook bij het Ministerie aangegeven.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.