Per Saldo vindt dit een positieve ontwikkeling. Op deze manier worden de budgethouders beter beschermd omdat alle noodzakelijke afspraken in de modelzorgovereenkomst zijn opgenomen.

Let op: er geldt geen verplichtstelling voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) om een SVB-standaardmodel te gebruiken.

Voordelen

De SVB legt uit dat door het gebruik van de modelzorgovereenkomsten:

  • je alle afspraken die nodig zijn hebt vastgelegd
  • jouw rechten als budgethouder beschermd zijn
  • de kans op fouten maken kleiner is

Verder maakt de SVB van de gelegenheid gebruik je nog eens attent te maken op de verschillende vormen van zorgovereenkomsten en wordt aangegeven wat er recent is aangepast:

  • je hoeft voor het vastleggen van aanvullende afspraken, geen losse overeenkomst meer te maken, dat kan in de modelovereenkomst
  • de bepaling ‘derdenbeding’ beschermt je tegen fraude
  • het gebruikersgemak is toegenomen

Uitleg derdenbeding

Het zogenaamde derdenbeding wordt door de budgethouder en de zorgverlener vastgelegd in de zorgovereenkomst. Deze afspraak houdt in dat wanneer uit onderzoek van de pgb-verstrekker blijkt dat er ten onrechte een bedrag uit het pgb is betaald aan een zorgverlener terwijl die zorgverlener zelf handelingen heeft verricht voor het ten onrechte ontvangen van het bedrag, de verstrekker dit direct kan terugvorderen van de zorgverlener.

Er wordt eerst gekeken of de budgethouder iets te verwijten valt als pgb-ontvanger. De budgethouder is eerst verantwoordelijke voor het voldoen aan de eisen die zijn verbonden aan het verstrekken van een pgb. De verstrekker kan het bedrag op de zorgverlener vorderen op grond van het derdenbeding als is voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. de pgb-verstrekker heeft het pgb ingetrokken of herzien;
  2. de intrekking of herziening is het gevolg van het toerekenbaar handelen van de zorgverlener.

Enkele voorbeelden van toerekenbaar handelen van de zorgverlener zijn het declareren van zorg die niet geleverd is door het aanleveren van een declaratie met onjuiste gegevens of het declareren van andere zorg dan de zorg waarvoor de overeenkomst afgesloten is.

Per Saldo is blij met deze verplichting. Hierdoor zijn budgethouders beter beschermd tegen aantoonbare fraude door de zorgverlener. Voorheen was de budgethouder altijd verantwoordelijk.

Ingangsdatum derdenbeding

Vanaf 1 april 2017 is het opnemen van een derdenbeding verplicht in de zorgovereenkomst volgens de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Dat geldt voor alle overeenkomsten die op of na die datum worden gesloten.

  • In zorgovereenkomsten die vóór 1 april 2017 zijn gesloten op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015 moet het derdenbeding verplicht opgenomen worden per 1 april 2022.
  • Zorgovereenkomsten die vóór 1 april 2017 zijn gesloten op grond van de Wlz moeten met ingang van 1 januari 2019 een derdenbeding bevatten. Deze regel geldt ook voor de overeenkomsten die onder de Awbz tot stand zijn gekomen.

Zorgovereenkomsten SVB

De meest recente versies van de zorgovereenkomsten en de wijzigingsformulieren vind je op www.svb.nl/pgb.