Steeds meer hindernissen bij pgb voor de jeugd

Op dinsdag 23 juni 2020 praat de Kamer met minister De Jonge over de jeugd. Er staan veel onderwerpen op de agenda. Wij slaken een noodkreet als het gaat om het pgb voor jongeren. Dit staat enorm onder druk. Ouders willen – daar waar het kan in samenspraak met hun kind – zelf bepalen wie, waar, wat, hoe en op welk moment er zorg wordt verleend aan hun kind. Deze mogelijkheid wordt hen steeds vaker ontnomen.

In onze brief aan de Tweede Kamer beschrijven wij de knelpunten:
  • Ouders moeten toegang krijgen tot/zelf kunnen kiezen voor een pgb.
  • Het budget moet genoeg zijn om goede hulp in te kopen.
  • Je moet zelf kunnen kiezen wie je inhuurt. Dat kan formele en informele hulp zijn.

Redelijke tarieven

Ouders hebben steeds meer moeite om goede hulpverleners/-aanbieders voor hun kind te vinden en te behouden. Dat komt omdat het tarief dat zij kunnen uitbetalen vaak te laag is, niet ‘marktconform’. Lees onze toelichting op de opbouw van pgb-tarieven in de brief die je hieronder kunt downloaden.

Informeel tarief

Een andere trend is dat gemeenten hun maximum tarieven voor de informele zorg – waaronder naasten – verlagen tot het minimumloon. Met rechtsposities en cao’s wordt geen rekening gehouden. Het loon staat niet in verhouding tot de werkzaamheden die hiervoor worden verricht. Wij vinden dit onaanvaardbaar.

Keuzevrijheid

Ondanks de wettelijke verankering van het pgb in de Jeugdwet blijkt de keuzevrijheid voor een pgb niet geborgd. Er komen steeds meer extra regels met verregaande gevolgen: het wordt daardoor bijna onmogelijk om nog voor een pgb te kunnen kiezen. Wij vinden dat bij elke indicatiestelling volgens een stappenplan gewerkt moet worden:
  1. Stel de hulpvraag van de jeugdige samen met de ouders vast, breng hierbij de hele situatie in kaart.
  2. Breng de opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problemen en stoornissen in kaart.
  3. Stel vast welke hulp nodig is en hoe vaak.
  4. Stel vast welk aandeel ouders of het sociale netwerk vrijwillig in de hulp kunnen en willen hebben.
Op grond hiervan komt er een schriftelijke toekenning van zorg en ondersteuning: de beschikking. Daarna wordt vastgesteld hoe deze hulp wordt ingevuld, wie er wordt ingehuurd enzovoort. Daarbij staat voorop dat zorg en/of ondersteuning vanuit een pgb geleverd wordt door degene die het beste in staat is om de gestelde doelen te bereiken. Dat kunnen ook de ouders zelf zijn.  Als zij die keuze maken mag dat geen invloed hebben op de omvang van toegekende zorg.

Inhuren van naasten

Zorg en ondersteuning door naasten vanuit een pgb lijkt bijna onmogelijk gemaakt te worden. Wij vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. We moeten in feite blij zijn dat er mensen zijn die dit tegen een geringe vergoeding voor hun naasten willen doen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is dit ook broodnodig. Er komen echter steeds meer extra regels en voorwaarden om als naaste nog zorg en/of ondersteuning vanuit een pgb te kunnen leveren. Een aantal gemeenten passen bij de toegang tot jeugdhulp een inkomenstoets toe. Lees in onze brief die je hieronder kunt downloaden op welke onderwerpen ouders worden uitgevraagd. Wij vinden dat de hulpvraag centraal moet staan en niet de financiële situatie van ouders.

En verder

In onze brief lees je onder andere nog: