Slimme lijst: Afkortingen en begrippen

Als budgethouder kom je veel begrippen en afkortingen tegen. Wat betekenen ze? In deze slimme lijst hebben we de belangrijkste voor je op een rij gezet.

Direct naar een onderdeel in de lijst

Lijst met afkortingen en begrippen

1e graad

Dit zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

2e graad

Dit zijn: (stief)broers, (stief)zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen, zwagers.

AGB: Algemeen Gegevens Beheer

De AGB-code is het nummer waarmee formele zorgverleners en zorgorganisaties staan ingeschreven in het AGB-register.

Awbz: Algemene wet bijzondere ziektekosten

Deze zorgwet is op 1 januari 2015 vervallen. Sinds dat moment kent Nederland 4 zorgwetten: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

In de Wet BIG staan regels voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Deze regels zorgen ervoor dat je alleen hulp krijgt van deskundige zorgverleners. De zorgverleners staan in het BIG-register.

Bopz: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

De Bopz ging over gedwongen zorg en opname voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking of psychogeriatriche aandoeningen zoals dementie. Op 1 januari 2020 is de Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

CAK: Centraal Administratie Kantoor

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de zorg, en dus ook de eigen bijdrage die je als budgethouder betaalt. Met de Rekenhulp van het CAK reken je eenvoudig uit wat je moet betalen. Je betaalt de eigen bijdragen aan het CAK.

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg

Bij het CIZ kun je zorg aanvragen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer weten? Kijk op de website van het CIZ.

Cliënton­dersteuner

Vraag je zorg aan? Dan kan een onafhankelijke cliëntondersteuner je gratis helpen, bijvoorbeeld bij je aanvraag. De cliëntondersteuner komt op voor jouw belangen. Een cliëntondersteuner hoeft geen professional te zijn. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Declaratie

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar? Dan kun je de rekeningen van je zorgverleners declareren bij je zorgverzekeraar. Die maakt het bedrag over naar jouw bankrekening. Daarna kun je je zorgverlener uitbetalen.

Familielid in de 1e of 2e graad

Familieleden in de 1e graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

Familieleden in de 2e graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Gewaarborgde hulp

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor en weet het zorgkantoor niet of je met een pgb kunt werken? Dan kan het zorgkantoor besluiten om je alleen een pgb te geven als er iemand is die je ondersteunt. Die persoon is dan jouw ‘gewaarborgde hulp’.

GGZ-B: geestelijke gezondheidszorg

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met psychiatrische problemen die langer dan 3 jaar opname en behandeling nodig hebben, vallen meestal onder 1GGZ-B tot 7GGZ-B. Lees meer over zorgprofielen.

Indicatie

Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt alleen zorg als je een indicatie hebt.

JW: Jeugdwet

Vanuit deze wet betalen gemeenten zorg voor jongeren onder de 18 jaar. Ouders kunnen voor hun kind bij de gemeenten een pgb via de Jeugdwet aanvragen.

LG: Lichamelijk gehandicapt

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met een lichamelijke beperking vallen meestal onder 1LG tot 7LG. Lees meer over zorgprofielen.

LVG: Licht verstandelijk gehandicapt

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking vallen meestal onder 1LVG tot 5LVG. Lees meer over zorgprofielen.

Nationale Ombudsman

De Ombudsman is een onafhankelijke man of vrouw die klachten van burgers behandelt. Lees meer op de website van de Nationale Ombudsman.

NPCF: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Tot 2016 heette Patiëntenfederatie Nederland NPCF. Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van ruim 200 patiëntenorganisaties. Ga naar de website van de Patiëntenfederatie.

NZa: Nederlandse Zorgautoriteit

Iedereen in Nederland moet de zorg krijgen die hij nodig heeft. Voor die zorg gelden regels, bijvoorbeeld over de kwaliteit en de kosten. De Nza maakt die regels en controleert zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Lees meer op de website van de Nza.

OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Pgb: persoonsgebonden budget

Bij een pgb regel je zelf je zorg. Je huurt zelf je zorgverleners in, Je bepaalt ook zelf waar, wanneer en hoe je geholpen wordt. Met een pgb kies je voor eigen regie. Een pgb geeft meer vrijheid dan zorg in natura (ZIN), maar je moet ook veel zelf regelen. Lees meer over het verschil tussen ZIN en een pgb.

PTZ: Palliatieve terminale zorg

Palliatieve terminale zorg is zorg in de laatste levensfase: iemand kan niet meer genezen en de arts denkt dat iemand binnen 3 maanden zal overlijden.

SKGZ: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar en ben je het niet eens met een besluit van de verzekeraar? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de SKGZ.

SVB: Sociale Verzekeringsbank

Huur je een zorgverlener in? Dan kun je bij de SVB de juiste zorgovereenkomst downloaden. Ook betaalt de SVB zorgverleners uit die budgethouders met een pgb van gemeente of zorgkantoor inhuren. Kijk voor meer informatie op svb.nl.

Verantwoordingsvrij bedrag

Een klein deel van je pgb waarover je geen verantwoording hoeft af te leggen. Je kunt daarmee bijvoorbeeld een bloemetje voor je zorgverlener of het lidmaatschap van een patiëntenvereniging betalen.

VG: Verstandelijk gehandicapt

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met een verstandelijke beperking vallen meestal onder 1VG tot 8VG. Lees meer over zorgprofielen.

VV: Verpleging en Verzorging

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met een lichamelijke ziekte of beperkingen door ouderdom vallen meestal onder 1VV tot 10VV. Lees meer over zorgprofielen.

VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAB: Wet arbeidsmarkt in balans

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels rond arbeidscontracten en ontslag. Deze regels zijn in de WAB vastgelegd. De WAB kan gevolgen hebben voor budgethouders. Lees meer over de WAB.

Wlz: Wet langdurige zorg

De Wlz is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Lees hier meer als je een pgb via de Wlz wilt aanvragen.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg via de Wmo. De Wmo gaat onder andere over hulpmiddelen, persoonlijke begeleiding, groepsbegeleiding en woningaanpassing. Lees hier meer als je een pgb via de Wmo wilt aanvragen.

Wvggz: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wvggz is op 1 januari 2020 ingegaan. De wet gaat over verplichte zorg en opname voor mensen met psychische of psychiatrische problemen. Dat kan thuis zijn of in een instelling. Lees meer over de Wvggz.

Wzd: Wet zorg en dwang

De Wzd is op 1 januari 2020 ingegaan. De wet gaat over gedwongen zorg bij mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Dat kan thuis zijn of in een instelling. Lees meer over de Wzd.

ZGaud: zintuiglijk gehandicapt auditief

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met een visuele beperking vallen meestal onder 1ZGvis tot 5ZGvis. Lees meer over zorgprofielen.

ZGvis: zintuiglijk gehandicapt visueel

Vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Er zijn verschillende zorgprofielen. Mensen met slechthorendheid, doofheid of spraakproblemen vallen meestal onder 1ZGaud tot 4ZGaud. Lees meer over zorgprofielen.

ZIN: zorg in natura

Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar wie jouw zorg of voorziening levert. Je kunt bijvoorbeeld niet zelf bepalen door wie, hoe laat en hoe je wordt geholpen. Je hebt niet veel keuze, maar je hoeft zelf niets te regelen. Lees meer over het verschil tussen ZIN en een pgb.

Zorgprofiel

Vraag je een pgb aan via de Wlz? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Lees meer over zorgprofiel.

Zorgwet

Er zijn in Nederland 4 zorgwetten. Dat zijn de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Elke wet heeft haar eigen regels. Je kunt vanuit elke zorgwet een pgb krijgen.

Meer weten?

De medewerkers van onze Advieslijn beantwoorden al je vragen over het pgb. Ook denken ze graag met je mee.