Een tweede knelpunt voor de toekomst is de inperking van de eigen regie. Ouders ervaren onvoldoende kennis en begrip bij gemeenten, zorgkantoren en de SVB. Zoals over de regelgeving ten aanzien van wooninitiatieven, die door deze partijen soms als onduidelijk wordt ervaren. Niet zelden wordt het pgb onder druk gezet; voor ouders juist hét middel om zeggenschap in de zorg en het wonen te kunnen hebben en inzicht in de kosten.

Een volgend belangrijk resultaat is dat ouderinitiatieven behoefte hebben aan kennis en ondersteuning met name bij de lokale belangenbehartiging.

Zorgen over ‘wat als wij als ouders er straks niet meer zijn’ is een groot aandachtspunt voor ouders. Zij besteden veel tijd aan het initiatief en zijn enorm betrokken. Maar de vraag is wie straks dat stokje kan overnemen en welke invulling daaraan wordt gegeven.

De adviseur Wonen van Per Saldo is geïnterviewd door de onderzoekers en heeft meegewerkt zoals bij het vinden van wooninitiatieven voor interviews. Ook heeft zij deelgenomen aan de expertmeeting waarin voorlopige resultaten zijn besproken en getoetst.

Per Saldo herkent de onderzoeksresultaten

Inperking van eigen regie, ongunstige financiële maatregelen en beperkte indicaties vormen een constant punt van aandacht voor Per Saldo in de landelijke maar ook de lokale belangenbehartiging. Per Saldo is zeer content met het feit dat het SCP dit onderzoek heeft opgepakt en zo zorgvuldig het veld heeft verkend. Per Saldo herkent dat met name lokale belangenbehartiging voor ouders zeer complex en tijdsintensief is geworden. Advies en ondersteuning zijn dan ook onontbeerlijk. Dat doet de organisatie naar vermogen met ondersteuning bij de lokale lobby van initiatieven. Het programma Wonen heeft daar een speciaal aanbod op ontwikkeld en ook een handreiking voor geschreven. Belangrijk punt is dat ouders advies en de ondersteuning weten te vinden.

Breed aanbod

Per Saldo Wonen heeft voor zowel startende als bestaande wooninitiatieven een breed aanbod in advies en ondersteuning ontwikkeld: zoals workshops, advies op maat, actuele themabijeenkomsten, juridische ondersteuning voor bewoners, een website met informatie. Per Saldo Wonen heeft 420 wooninitiatieven die abonnee zijn.