Signalen

Klachten gaan onder andere over de complexiteit van het stelsel voor de langdurige zorg, waardoor het niet voor iedereen duidelijk is waar men voor welke zorg terecht kan. Dit als gevolg van de hervorming van het stelsel in 2015. Daarnaast zijn er signalen dat het voor bepaalde groepen zorgbehoevenden niet duidelijk is waar zij met hun zorgvraag terecht kunnen. De Rekenkamer heeft daarom de vraag willen beantwoorden hoe het percentage afwijzingen voor Wlz-indicaties zich in de periode 2015–2017 heeft ontwikkeld en of we hierbij verschillen zien tussen gemeenten en tussen groepen aanvragers. De uitkomsten zijn deels opmerkelijk, deels naar verwachting.

Opvallend

Wat opvalt is dat 2015 een overgangsjaar is geweest, met een lager afwijzingspercentage. In de twee jaren daarna was het afwijzingspercentage stabiel, rond de 18%. Dit is opvallend, aangezien experts uit het veld het beeld hebben dat betere bekendheid met de Wlz heeft gezorgd voor een betere kwaliteit van Wlz-aanvragen, minder onterechte aanvragen ten opzichte van 2015 en minder afwijzingen. De experts erkennen dat de toegenomen kennis ertoe kan leiden dat uitvoerders de weg naar de Wlz beter weten te vinden en eerder het ’grijze‘ gebied gaan opzoeken, bijvoorbeeld bij dubbeldiagnostiek. Dit kan juist weer leiden tot meer afwijzingen.

Afwentelen

In het publieke debat is het beeld ontstaan dat sommige gemeenten inwoners eerder doorsturen naar de Wlz dan andere gemeenten. In sommige gemeenten zouden mensen zelfs al worden doorgestuurd zonder dat zij aan de voorwaarden voor de Wlz voldoen. Dit wordt ook wel ‘afwentelgedrag’ genoemd. Dit gedrag blijkt in principe geen zin te hebben: het CIZ beoordeelt alle aanvragen op dezelfde manier, zo blijkt uit het onderzoek.

Wat ook duidelijk wordt is of het afwijzingspercentage van Wlz-aanvragen tussen gemeenten varieert. Dit blijkt niet te maken te hebben met verschillen in de beoordeling door het CIZ, maar met verschillen tussen de aanvragers op individueel niveau. Als mensen door hun gemeente eerder worden doorgestuurd naar het CIZ, komen zij niet per se sneller in de Wlz. Het CIZ lijkt daarmee haar rol als poortwachter goed te vervullen.

Afwijzingen

Vooral aanvragers met een psychiatrische aandoening en jonge aanvragers worden relatief vaak afgewezen. Bij gesprekken in het werkveld kwam naar voren dat goede communicatie en afstemming tussen zorgaanbieders, CIZ, gemeente en zorgverzekeraar kan bijdragen aan minder (onterechte) aanvragen en dus afwijzingen voor Wlz-zorg.

Wat vindt Per Saldo?

De resultaten uit dit onderzoek bevestigen het beeld dat Per Saldo al had. Dat het CIZ haar rol als poortwachter goed lijkt te vervullen en dat sprake is van een eenduidige beoordeling vinden wij positief.

Het grote aantal afwijzingen voor psychiatrische aandoeningen zal, hopen wij, binnenkort snel minder worden. Per Saldo lobbyt al sinds februari 2014 om mensen met een ggz-indicatie, die 24-uurstoezicht of zorg in de nabijheid en langdurig zorg nodig hebben, toegang te geven tot de Wlz. Zij voldoen grotendeels aan de voorwaarden die de Wlz stelt, alleen belet de achtergrond ‘psychiatrische problemen’ de toegang. Pas als deze grondslag met een wetsvoorstel aan de wet wordt toegevoegd, kunnen zij doorstromen naar de Wlz. Per Saldo is blij dat het ministerie van VWS inmiddels is gestart met de voorbereidingen van het wetsvoorstel. Naar verwachting zal het deze maand ter consultatie worden aangeboden.

Andere media

Lees ook het bericht op de website van Binnenlands Bestuur.