Palliatief terminale zorg, PTZ (Wlz)

Dit is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de persoon zelf en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice krijgen. Nu moet voor PTZ thuis nog een zorgprofiel worden aangevraagd bij het CIZ in de vorm van een ZZP-10 VV, dit hoeft straks niet meer. Wanneer het bestaande pgb niet voldoende is, kan onder deze omstandigheden vanaf 1 januari 2018 een aanvulling op het budget worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Daarvoor heb je wel een verklaring van de behandelend arts nodig, waarin staat dat de levensverwachting niet meer 3 maanden bedraagt. Met deze zogenoemde ‘terminaliteitsverklaring’ kun je snel een extra toekenning krijgen en het extra budget direct inzetten. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, zolang de laatste levensfase duurt. De aanvraag van PTZ voor mensen zonder Wlz-indicatie verandert niet. Vanuit Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw) vraag je dit aan bij je zorgverzekeraar.

Medisch specialistische verpleging thuis (Wlz)

Na een ziekenhuisopname kan tijdelijk verpleging thuis nodig zijn waarvoor de medisch specialist verantwoordelijk blijft. Bijvoorbeeld complexe wondverzorging. Dit heette voorheen ‘medisch-specialistische verpleging thuis’ (MSVT), tegenwoordig spreken we van ‘gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist’. Deze vorm van verpleging wordt betaald vanuit de Zvw, behalve voor budgethouders met een Wlz-indicatie. In dat geval valt de verpleging onder de Wlz, met daarop één uitzondering per 1 januari 2018. Wanneer je wel een Wlz-indicatie hebt, maar de verpleging onder directe aansturing van de medisch specialist plaatsvindt, dan wordt de verpleging voldaan vanuit de Zvw.

Waar zit het verschil?

Onderscheid moet worden gemaakt tussen directe aansturing van verpleging door de medisch specialist en verpleging op voorschrift van de medisch specialist. Op voorschrift valt onder de Wlz, op directe aansturing onder de Zvw. Van directe aansturing is sprake als de medisch specialist aangeeft dat hij het direct wil weten als er wat gebeurt, dus ook als de medisch specialist hier ’s nachts wakker voor gebeld moet worden. Van op voorschrift is sprake als de medisch specialist vooraf aangeeft wat er moet gebeuren, maar niet direct op de hoogte gehouden hoeft te worden en dit overgelaten kan worden aan bijvoorbeeld de huisarts.

Aanvullende informatie

Wil je er meer over weten, lees verder op:

Voor algemene informatie raadpleeg www.informatielangdurigezorg.nl