Privacybeleid Per Saldo

Dit privacybeleid is van vereniging Per Saldo. De vereniging Per Saldo verwerkt persoonsgegevens van haar leden, abonnees of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Per Saldo verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van persoonsgegevens volgens dit privacy beleid.Wij adviseren u om het privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging Per Saldo, Chuchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, KvK Utrecht 40483199 (Uit reglement Per Saldo):

De vereniging heeft haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden, voor wat betreft de uitvoering primair neergelegd bij het bestuur. Het bestuur heeft de operationele verantwoordelijkheid neergelegd bij/gemandateerd aan personeelsadviseur. Deze medewerker is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

Contact met leden en abonnees.

2.1.1. In het kader van uw lidmaatschap of abonnement worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor- en achternaam
b. adresgegevens
c. telefoonnummer
d. e-mailadres
e. bankrekeningnummer

In aanvulling op voorgaande kunt u optioneel in het kader van de dienstverlening van Per Saldo de volgende gegevens verstrekken:

f. gegevens inzake gezondheid die van belang zijn om een persoonsgebonden budget (verder te noemen; pgb) te kunnen verkrijgen.

2.1.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Per Saldo gebruikt de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor contact over het lidmaatschap/abonnement en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

b. naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/abonnement door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;

c. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld/abonnementsgeld af te wikkelen.

d. uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de organisatie en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap/abonnement van de organisatie.

e. Per Saldo gebruikt uw naam en e-mailadres om u tweewekelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

f. de organisatie gebruikt uw naam om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van Per Saldo.

g. Per Saldo verwerkt gegevens inzake gezondheid die van belang zijn om een pgb te kunnen verkrijgen of te behouden. Deze gegevensverwerking vindt plaats in het kader van haar dienstverlening aan leden; de (juridische)ondersteuning bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget, het adviseren over het pgb, en ondersteuning bij klacht- en bezwaarprocedures.

Contact met andere geïnteresseerden

2.2.1. Indien u via de website, e-mail of telefonisch contact met Per Saldo opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor- en achternaam
b. e-mailadres
c. telefoonnummer

2.2.2 Doel van de verwerking

Per Saldo verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Algemeen contact in het kader van uw vraag. Per Saldo gebruikt uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres voor het verstrekken van de door uw gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie/melding.

b. Algemeen contact in het kader van uw inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van Per Saldo. Indien u zich heeft ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van Per Saldo, gebruikt Per Saldo uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door u gekozen activiteit en/of het afhandelen van uw vragen daaromtrent.

c. Uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven gebruikt Per Saldo uw naam en e-mailadres om u per mail nieuwsbrieven en voor u interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

d. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Per Saldo Op uw verzoek kan Per Saldo uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over nieuwe diensten en aanbiedingen.

3. Bewaartermijnen

3.1 Per Saldo verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van leden en abonnees gedurende de duur van uw lidmaatschap of uw abonnement en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap of abonnement. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3.2 Per Saldo verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van geïnteresseerden gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van uw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Per Saldo de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Per Saldo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Per Saldo gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via de personeelsfunctionaris kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie ([email protected]) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Per Saldo zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Per Saldo uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. Per Saldo is gerechtigd om een vergoeding van maximaal tien euro te vragen voor de administratiekosten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie ([email protected]). Per Saldo zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Per Saldo u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Per Saldo uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de personeelsadviseur (via [email protected]). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u uiteraard gebruik maken van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ([email protected]).

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.