Het plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is klaar. Het is geschreven door het ministerie van VWS in samenwerking met de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, VNO en VNG. Het plan geeft een praktische uitwerking van het Besluit toegankelijkheid dat in december 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen. Nu kan er concreet aan de slag worden gegaan met het toegankelijker maken van Nederland!

Altijd mét de mensen om wie het gaat

Het plan beschrijft hoe Rijksoverheid,  departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimte, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid, van toegang tot goederen en diensten tot lokale inclusie-agenda’s: op al deze – en meer – terreinen worden concrete plannen uitgewerkt en uitgevoerd. Stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines. Zoals het VN-verdrag aangeeft worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

VWS coördineert

Staatssecretaris Van Rijn heeft het plan begin april 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd, ter kennisgeving, er wordt niet over gestemd. Het ministerie van VWS treedt op als coördinerend ministerie. Over de voortgang van de uitvoering zal de minister van VWS jaarlijks verantwoording afleggen aan Eerste en Tweede Kamer.

Meer informatie

U kunt het Implementatieplan VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap downloaden.