Altijd mét de mensen om wie het gaat

Het plan beschrijft hoe Rijksoverheid,  departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimte, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid, van toegang tot goederen en diensten tot lokale inclusie-agenda’s: op al deze – en meer – terreinen worden concrete plannen uitgewerkt en uitgevoerd. Stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines. Zoals het VN-verdrag aangeeft worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

VWS coördineert

Staatssecretaris Van Rijn heeft het plan begin april 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd, ter kennisgeving, er wordt niet over gestemd. Het ministerie van VWS treedt op als coördinerend ministerie. Over de voortgang van de uitvoering zal de minister van VWS jaarlijks verantwoording afleggen aan Eerste en Tweede Kamer.