Vaak ligt tot het vijfde levensjaar het accent op de medische zorg. Dan vallen deze kinderen onder de intensieve zorg voor kinderen met een somatische aandoening in de Zvw. Gaandeweg kan het aangrijpingspunt van de medische zorg verschuiven en kan duidelijk worden dat deze kinderen vanwege hun ernstige verstandelijke handicap levenslang en levensbreed zorg nodig hebben en kunnen zij onder de Wlz gaan vallen. Kinderen met meervoudig complexe beperkingen van 5 tot 19 jaar krijgen daarom in veel gevallen hun zorg uit de Wlz.

Zorg vanaf 18 jaar

Voordat uw kind 18 jaar wordt is het meestal op grond van de beperkingen al duidelijk of hij/zij toegang heeft tot de Wet langdurige zorg. Wanneer uw kind is aangewezen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg zorgt de wijk- of kinderverpleegkundige ervoor dat tijdig contact wordt gelegd met het CIZ om continuering van de zorg te waarborgen. Wanneer er geen recht is op zorg vanuit de Wet langdurige zorg blijven deze kinderen wanneer zij 18 jaar worden verpleegkundige zorg en begeleiding uit de Zorgverzekeringswet en/of Wmo ontvangen.