Permanent toezicht

Hieronder wordt verstaan dat onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende de gehele dag nodig is met betrekking tot fysieke functies, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. Doordat het kind zorg nodig heeft op zowel te plannen dagen en tijdstippen als op ongeplande tijden, vaak ook in de nachtelijke uren, volstaat toezicht op afstand of een meer passieve observatie niet. Bij de kinderen die een behoefte aan permanent toezicht hebben, kan elk moment iets ernstig mis gaan.

Passief toezicht

Het kan ook gaan om kinderen met lichtere complexe problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij een of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn en waarbij zorg voortdurend in de nabijheid nodig is. Bij deze kinderen moet de zorg weliswaar gedurende de gehele dag in de nabijheid beschikbaar zijn, maar daarbij is geen permanente actieve observatie nodig. Het gaat dus om een vorm van beschikbaarheid van zorg die voor een groot deel bestaat uit meer passief toezicht. De zorg is echter wel nodig op zowel geplande als ongeplande zorgmomenten. Bij de specifieke verpleegkundig handelingen gaat het om handelingen als het toedienen van zuurstof, aan- en afkoppelen beademingsapparatuur, toediening van intraveneuze medicatie toediening of parenterale voeding, verwisselen van canules en openhouden en doorspoelen van katheters en dergelijke.

IKZ-criterium per 1 januari 2018 afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2018 is het IKZ-criterium afgeschaft (artikel 2.10 lid 2 Besluit zorgverzekering). Uitvoerende professionals zoals wijkverpleegkundigen en jeugdhulpverleners vonden de afbakening van verzorging tussen de Zvw en de Jeugdwet onlogisch. Daarom is vanaf 1 januari 2018 de afbakening tussen de Zvw en de Jeugdwet voor minderjarigen gelijkgesteld aan de afbakening van persoonlijke verzorging voor volwassenen tussen de Zvw en de Wmo2015.

Deze afbakening komt op het volgende neer:

  • Indien verpleging en verzorging, zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zvw;
  • Indien de verzorgende handelingen bij minderjarigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), komt die zorg altijd onder de Jeugdwet te vallen. Voor deze zorg kan men een aanvraag doen bij de gemeente.

De begeleiding die samenhangt met geneeskundige zorg wordt gezien als verpleging en valt daarom ook onder de verpleging in de Zvw (zie verder bij begeleiding).

Lees meer in de factsheet Persoonlijke verzorging in Jeugdwet en Zvw van het ministerie van VWS of Veelgestelde vragen over nieuwe afbakening pv van VNG

Geen gevolgen voor toegang tot Wlz

De nieuwe afbakening vanaf 2018 heeft geen gevolgen voor de toegang tot de Wlz. De Zorgverzekeringswet blijft voor kinderen voorliggend als een kind vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Als een kind naast complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap ook een ernstige verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft kan het zijn aangewezen op de Wet langdurige zorg. Zie voor meer informatie het Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit zorgverzekering.

MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie)

Wat MSVT bijzonder maakt ten opzichte van andere verpleging en verzorging, is dat de zorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist wordt geleverd. MSVT is verpleging die wordt geleverd in de thuissituatie, net als de rest van de verpleging en verzorging.

  • Alleen wanneer de zorg onder de aanspraak MSVT valt kunt u de bijbehorende tarieven gebruiken.