Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Soms heeft een leerling ook begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig tijdens de onderwijsuren. Dit werd voorheen betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed op basis van de Jeugdwet, de gewijzigde Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Om scholen en ouders te informeren over deze nieuwe situatie, is de Handreiking Onderwijs en Zorg opgesteld. Hierin staat in vier stappen uitgelegd hoe u als ouder passende zorg tijdens onderwijsuren kunt regelen voor uw kind. Bekijk de Handreiking onderwijs en zorg [pdf].