Voor kinderen met matige tot ernstige gedragsproblemen is een Wlz-indicatie voor begeleiding op school mogelijk. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert op basis van landelijke criteria een Wlz-zorgprofiel. De Wlz-zorgaanbieder stelt in samenspraak met ouders een Wlz-zorgplan op. Bij de zorgplanbespreking worden ook afspraken over eventuele zorg op school gemaakt. Ouders maken met school afspraken over de inzet van de zorgaanbieder op school (bij zorg in natura) of over de inzet van het pgb (contractering van de zorgaanbieder van de school of van een eigen zorgaanbieder). Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (opp). Eventueel maken zij met de gemeente afspraken over leerlingenvervoer.

Welke begeleiding kunt u niet/wel met uw pgb inkopen?

Niet

  • het aanleren van vaardigheden op school en
  • het uitvoeren van taken op school
  • gedrag dat leren bemoeilijkt (zoals concentratiestoornis)

Wel

De CIZ Indicatiewijzer versie 7.1, die nog altijd van toepassing is, heeft een speciaal hoofdstuk (13) gewijd aan ‘onderwijs’. Daarin staat dat als het gedrag van uw kind de omgang met andere leerlingen bemoeilijkt (lees: de les negatief beïnvloed), begeleiding in de vorm van toezicht nodig kan zijn. Daarbij denkt men aan toezicht bij de vrije lessen zoals schoolzwemmen of gymles. Centraal staat dat het leren voor iedereen in de klas doorgang kan vinden. Daarnaast kan ook bij de omgang en/of bij spel met andere kinderen het gedrag van uw kind om toezicht en/of interventie vragen.
Dit boven-gebruikelijke toezicht en eventuele interventies komen ten goede aan het kind zelf èn aan zijn omgeving. In die gevallen kunt u extra zorg toegekend krijgen voor op school.