Vanaf het schooljaar 2015/2016 is er vanwege het vervallen van ‘het rugzakje’ extra geld vrijgemaakt voor zorg op school voor meervoudig gehandicapte schoolgaande kinderen/jongeren tussen de 4 en 20 jaar. Deze maatregel maakt het mogelijk dat deze kinderen extra zorg op school krijgen. Het gaat om kinderen die

  • één of meer dagdelen naar school gaan
  • of die in het schooljaar 2015/2016 instromen
  • een ernstige meervoudige beperking hebben (grondslag verstandelijke beperking in combinatie met grondslag lichamelijke handicap óf grondslag somatische beperking)
  • die vallen onder het speciale Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder zorgzwaartepakket; zij hebben voorlopig nog een indicatie in functies en klassen

Degenen die onder het Wlz-overgangsrecht vallen en bij het CIZ bekend zijn, zijn in de zomer van 2015 door het CIZ benaderd. Het indicatiebesluit voor extra zorg op school gaat in per 1 september 2015 of het moment dat het kind dit schooljaar naar school gaat.

Pgb of zorg in natura

In de indicatiebesluiten die op basis van deze regeling worden afgegeven, vermeldt het CIZ standaard de leveringsvorm ‘zorg in natura’. De zorgkantoren zorgen ervoor dat de zorg op de juiste manier wordt uitgezet, in de leveringsvorm zoals die op het moment van het verlengen van de indicatie bekend is. Dat kan zorg in natura of een pgb zijn. De verwachting is dat het budget aan persoonlijke verzorging en verpleging op school wordt uitgegeven, maar dat is niet verplicht, er is sprake van bestedingsvrijheid. Het budget kan ook aan begeleiding worden uitgegeven.

Hogere indicatie

Kinderen in deze doelgroep behouden de zorg die in de huidige indicatie staat, en krijgen extra uren toegekend voor zorg op school. De indicatie kan niet lager worden dan nu, alleen hoger. Bij kinderen met verstandelijke beperking als eerste grondslag en somatische beperking als tweede grondslag, wordt de huidige indicatie voor persoonlijke verzorging met 1 klasse verhoogd. Bij kinderen met een verstandelijke beperking als eerste grondslag en een lichamelijke beperking als tweede grondslag, wordt de huidige indicatie voor persoonlijke verzorging en voor verpleging beide met 1 klasse verhoogd.

Uw vragen

Denkt u dat u of uw kind onder deze regeling valt neem dan contact op met het Meldpunt Juiste Loket.