Bij de overgang naar de nieuwe wetten (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) per 1 januari 2015 is een flink aantal budgethouders pas later herkend als zorgvragers binnen de Wlz. Zij worden aangeduid als ‘Wlz-indiceerbaren’. Deze mensen voldoen wel aan de voorwaarden die de Wlz stelt, maar zijn destijds niet automatisch overgeheveld. Zij hadden nog geen zorgzwaartepakket of zorgprofiel, maar een indicatie in functies en klassen.

Voor hen gold een overgangsrecht tot 1 januari 2017, die later is verlengd tot 1 juli 2017. In de tussentijd is opnieuw beoordeeld of deze groep in aanmerking kwam voor een zorgprofiel. Een deel van de groep heeft een zorgprofiel gekregen, maar er is ook een deel alsnog uitgestroomd naar de Wmo, Jeugdwet en Zvw.

Ook is er destijds een zogenoemde vangnetregeling getroffen, voor degenen voor wie het bij het zorgprofiel behorende budget onvoldoende bleek. Deze regeling loopt 31 december 2019 af.