Bij de overgang naar de nieuwe wetten per 1 januari 2015 zijn een flink aantal budgethouders pas later herkend als zorgvragers binnen de Wlz. Zij worden aangeduid als ‘Wlz-indiceerbaren’. Mensen die mogelijk wel voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt, maar die, doordat hun indicatie in functies en klassen is gesteld, niet automatisch zijn overgeheveld. Voor hen geldt inmiddels een overgangsrecht tot 1 januari 2017. Ook is er een zogenoemde vangnetregeling getroffen, voor degenen die niet uitkomen met hun nieuwe budget.

Ruim 13.000 budgethouders hebben zich eind 2014 gemeld, omdat zij wilden instromen in de Wlz en niet in de Jeugdwet, Wmo of Zvw. Het gaat om de groepen genoemd in de ‘Regeling Wlz-indiceerbaren’:  Mensen die voldoen aan de criteria van de Wlz, omdat zij 7×24 uur toezicht nodig hebben of 7×24 uur zorg in de nabijheid. Behoort u tot deze groep dan:

  • heeft u eind 2014 via een antwoordkaart aangegeven dat u in aanmerking wilde komen voor zorg uit de Wlz
  • heeft u in de loop van 2015 bericht gekregen dat er een herindicatie zal komen
  • heeft u overgangsrecht gekregen tot 1 januari 2017

De verwachting is dat de meesten van u voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz. Om tot een zorgvuldige afweging te komen, is er meer tijd genomen om relevante gegevens te verzamelen voor de herindicatie. En voor degenen die toch doorstromen naar Jeugdwet/Wmo/Zvw is er op deze manier voor gemeenten en zorgverzekeraars genoeg tijd om zich hierop goed voor te bereiden.