Budgethouders met een hoog zzp zijn automatisch overgegaan naar de Wlz.
Budgethouders met een laag zzp, die thuis zorg willen blijven ontvangen, behoren vanaf 1 januari 2015 niet meer tot de doelgroep die zorg uit de Wlz krijgt. Bestaande budgethouders met een laag-zzp hadden overgangsrecht tot 1 januari 2016: zij zijn daarna met hun zorgvraag overgeheveld naar gemeente of zorgverzekeraar. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier naar uw gemeente of uw zorgverzekeraar.

 • Mocht u gekozen hebben voor verblijf in een instelling, dan blijft u in de Wlz. Wellicht heeft u in het overgangsjaar 2015 daarin een keuze gemaakt en heeft u uw zorgkantoor daarover in kennis gesteld. Het zorgkantoor stuurde u hierover een brief, waarin werd gevraagd dit voor 1 januari 2016 door te geven. Velen hebben op deze oproep niet gereageerd. In januari is daarom door VNG, ZN en VWS afgesproken dat u daarvoor tot uiterlijk 1 mei 2016 de tijd zou krijgen.
  Mocht u er alsnog achter komen dat u tot deze groep behoort en u had moeten reageren, neem dan alsnog contact op met uw zorgkantoor of bel voor advies naar de telefonische hulplijn van Het Juiste Loket.
 • Voor budgethouders met een laag zorgzwaartepakket (1 en 2, soms 3), die op 31 december 2014 in een kleinschalig wooninitiatief woonden en de woontoeslag van € 4.030,- (2015)/€ 4047 (2016) ontvangen, verandert er niets. Zij behouden hun rechten en blijven in de Wlz.
 • Let op: heeft u na 1 januari 2015 een indicatiebesluit aangevraagd en ontvangen voor ZZP 1LG, 3LG, 1ZGvis of 1 ZGaud? Dan blijft u vallen onder de Wlz. Voorwaarde is wel dat u het indicatiebesluit pas ná 1 januari 2015 bij het CIZ heeft aangevraagd.
 • Mensen met een ggz-c-pakket vallen ook buiten de Wlz, zij zijn al eerder naar de Wmo overgegaan. Lees ook bij hoog zzp-ggz-c.
 • Budgethouders die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen met ondersteuning en zorg vanuit de Wmo en/of de Zvw kunnen op ieder moment in de toekomst alsnog kiezen om naar een zorginstelling te verhuizen. Ze krijgen dan opnieuw hun Wlz-indicatie.

Wat is een laag zzp?

 • Verpleging en Verzorging: 1 tot en met 3
 • Verstandelijk Gehandicapt volwassenen: 1 en 2
 • Verstandelijk gehandicapt jonger dan 18 jaar VG 3
 • Lichamelijk Gehandicapt: 1 en 3 (LG 1 en 3)
 • Zintuiglijk Gehandicapt Auditief: 1 (ZG auditief 1)
 • Zintuiglijk Gehandicapt Visueel: 1 (ZG visueel 1)

Wat is een hoog zzp?

 • verpleging en verzorging (VV): ZZP 4 tot en met 10
 • verstandelijk gehandicapt (VG): ZZP 3 tot en met 8
 • sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG): ZZP 1
 • lichamelijk gehandicapt (LG): ZZP 2 en ZZP 4 tot en met 7
 • zintuiglijk gehandicapt auditief en communicatief (ZGAUD): ZZP 2 tot en met 4
 • zintuiglijk gehandicapt visueel (ZGVIS): ZZP 2 tot en met 5
 • licht verstandelijk gehandicapt (LVG): ZZP 1 tot en met 5 voor volwassenen (lees ook onder overigen geen pgb-Wlz)