Vanaf 1 januari 2011 bent u verplicht het zorgkantoor te melden dat u (of ouders van budgethouders onder de 18 jaar) in een schuldsaneringstraject zit. Op grond van artikel 5.9 Regeling Wlz wordt het verlenen van een pgb geweigerd als de budgethouder, of bij minderjarigheid van de budgethouder één van zijn ouders of voogden:

  • surseance van betaling heeft aangevraagd
  • failliet is verklaard
  • de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend

Een bezwaarprocedure heeft geringe slagingskansen. Slechts in zeer uitzonderlijke (zorg)omstandigheden zou een procedure kunnen lonen. Een budgethouder zal hierbij objectief moeten kunnen aantonen dat zorg in natura niet mogelijk is. We zien in de praktijk dat het erg lastig is om dit aan te tonen.