Met het begrip ‘gewaarborgde hulp’ wordt hulp van een derde aangeduid. Een persoon die door de budgethouder is ingeschakeld en van wie voldoende aannemelijk is gemaakt dat deze kan instaan voor nakoming van de aan het pgb verbonden verplichtingen. In de Regeling langdurige zorg (Rlz) wordt dit beschreven in artikel 1.1.  De gewaarborgde hulp helpt de budgethouder zodat hij kan voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan een pgb, zoals het juist inkopen van zorg, erop toezien of die werkelijk wordt uitgevoerd, ook op een manier die aansluit bij de behoefte van de budgethouder. Momenteel is de regeling ‘gewaarborgde hulp’ alleen van toepassing in de Wlz. Gemeenten zijn echter vrij om ook een dergelijke vorm van vertegenwoordiging te regelen.

In Wlz

Volgens de wettekst is de aanwezigheid van een gewaarborgde hulp vooral van belang in situaties, waarin de verzekerde (lees: budgethouder)  naar het oordeel van het zorgkantoor niet in staat te achten is op eigen kracht:

  • de aan een budget verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren.
  • de door hem verkozen zorgaanbieders en mantelzorgers op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

Dit heeft tot gevolg dat een grote groep budgethouders te maken heeft met het begrip ‘gewaarborgde hulp’.

Verplicht

Gewaarborgde hulp is verplicht voor de volgende doelgroepen:

  • budgethouders met een pgb voor verzorging en verpleging met een zzp VV 4 – 7
  • budgethouders met een pgb vanwege een verstandelijke beperking met een zzp VG 4 – 8

Dit staat beschreven in de Rlz artikel 5.6. sub a en b 

Voorwaarden

De zorgkantoren hanteren voor de gewaarborgde hulp, naast de wettelijke vereisten, nog aanvullende voorwaarden. Deze kunnen per zorgkantoor verschillen. Kijk op de website van uw zorgkantoor welke vereisten voor u gelden.

Slim lijstje Per Saldo

In het slimme lijstje ‘Vertegenwoordiging en pgb’ wordt ‘gewaarborgde hulp’ uitgebreid beschreven:

  • Wie heeft ermee te maken?
  • Voor welke zorgprofielen verplicht?
  • Wanneer wordt iemand als gewaarborgde hulp afgewezen?
  • De verschillen per zorgkantoor

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is groot voorstander van een brede invoering van gewaarborgde hulp. Niet alle budgethouders zijn in staat om zelf alles rondom het pgb zelf te regelen, maar zij zijn wel gebaat bij zorg op maat en bij eigen regie. Ook deze budgethouders moeten in aanmerking kunnen blijven komen voor een pgb.
Per Saldo is van mening dat het zorgkantoor per situatie moet bekijken of de gewaarborgde hulp geschikt en nodig is (indien bijvoorbeeld al sprake is van een wettelijk vertegenwoordiger zou een gewaarborgde hulp niet nodig moeten zijn). Voor Per Saldo staat vast dat de budgethouder (of zijn vertegenwoordiger) zelf een gewaarborgde hulp kiest.
De eisen die aan een gewaarborgde hulp gesteld kunnen worden staan in het slimme lijstje ‘Vertegenwoordiging en pgb’.

Stand van zaken

Het ministerie van VWS laat momenteel een onderzoek uitvoeren om zicht te krijgen op de rol die een vertegenwoordiger ten opzichte van een budgethouder heeft, onder andere bij het voeren van de eigen regie. Dit onderzoek is gericht op budgethouders die hun pgb krijgen uit alle wetten, niet alleen uit de Wlz. Per Saldo vindt het positief dat het ministerie met een onderzoek is gestart naar vertegenwoordiging en draagt budgethouders voor die hun verhaal hierover kunnen vertellen.