U volgt de volgende stappen:

 • U kunt online een aanvraag indienen via ‘Mijn Wlz-aanvraag’.
 • U kunt ook het formulier ‘Aanvraag langdurige zorg’ uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen.
 • U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan stuurt u het machtigingsformulier mee met de aanvraag. Lees ook verder bij Rechtsbescherming en Gewaarborgde hulp.
 • Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening geldt: een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz kan ook door de partner van de aanvrager of een van de kinderen ondertekend worden, als deze aanvraag gedaan wordt in combinatie met een aanvraag voor een Bopz-toets. Lees meer op de website van het CIZ.
 • Om goed zicht te krijgen op welke zorg u nodig heeft, kijk ook bij Welke zorg heb ik nodig.
 • U stuurt het formulier samen met de volgende documenten op naar het CIZ: kopie van een geldig identiteitsbewijs, indien van toepassing een bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent, kopieën van medische gegevens die belangrijk zijn voor de aanvraag (zie punt 13 op het formulier).
 • Kijk ook op het overzicht benodigde informatie van het CIZ.
 • Woont u in het buitenland of komt u uit het buitenland en woont u tijdelijk in Nederland, dan kan het CIZ de informatie alleen beoordelen als deze in de Nederlandse taal is opgesteld, of in het Nederlands is vertaald (originele verklaring in de andere taal meesturen). U stuurt uw informatie op naar het Team indicatiestelling buitenland van het CIZ.
 • Bewaar de kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.
  Een kopie van het formulier is ook belangrijk wanneer u gebruik wilt maken van het dossieronderzoek bij Per Saldo, mogelijk voor Plusleden, zonder ingevuld formulier is dossieronderzoek niet mogelijk.
 • In de folder van het CIZ, Wet langdurige zorg. Van aanvraag tot besluit leest u onder andere wat u van het CIZ kunt verwachten.

Vertegenwoordiger van een budgethouder

Lees hieronder waar u eventueel rekening mee moet houden als u optreedt namens de persoon die zorg nodig heeft.