Onder ‘begeleiding groep’ valt

  • dagbesteding ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of onderwijs
  • dagopvang in een groep, wanneer het volgen van een programma van dagbesteding niet mogelijk is.

U kunt hierbij denken aan:

  • een dagprogramma in groepsverband, met vormen van arbeid of onderwijs, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren
  • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen
  • een aanvullende toekenning bij een indicatie voor logeren in verband met de nodige zorg tijdens het logeren
  • een dagprogramma voor leerplichtige jongeren met (gedeeltelijke) leerplichtontheffing, vanwege het ontbreken van passend onderwijs
  • dagopvang bij bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking

Begeleiding groep per wet

Jeugdwet / Wmo / Wlz / Zvw